Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlar baradaky alada döwletimiziň ileri tutulýan wezipesidir ✦ ✦ Dalaşgärler üçin orta hünär okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgärler üçin ýokary okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy ✦ ✦ Suwuň taryhy-ýaşaýyş taryhy ✦ ✦ Daşky gurşawyň arassalygy-tebigatyň sagdynlygy ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy ✦ ✦ Arzuwlan zamanyň geldi, Pyragy! ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Ilkinji uçurymlar taýýarlygyň täze ugurlary boýunça Türkmen döwlet maliýe institutyny tamamladylar
  22.06.2024
132
Ilkinji uçurymlar taýýarlygyň täze ugurlary boýunça Türkmen döwlet maliýe institutyny tamamladylar

Şu ýyl Türkmen döwlet maliýe institutynda uçurymlar taýýarlygyň täze ugurlary boýunça okuwyny tamamladylar. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi.

 

Ýokary okuw mekdebini üstünlikli tamamlan uçurymlaryň hormatyna dabaraly çäre geçirildi. 

 

Tamamlanan okuw ýylynda uçurymlar «Maliýe», «Maliýe seljermesi», «Pul dolanyşygy we karz», «Bank işi we maliýe», «Salgytlar we salgyt salmak», «Ätiýaçlandyryş işi», «Birža işi», «Buhgalterçilik hasaby we audit» hünärleri boýunça okuwyny tamamladylar.

 

Her ýyl geçirilmegi asylly däbe öwrülen bu waka şu ýyl aýratyn häsiýete eýe boldy, çünki onuň esasy gahrymanlarynyň hataryna «Maliýe menejmenti» hem-de «Ykdysady informatika» diýen täze ugurlaryň uçurymlary goşuldylar. Mundan başga-da, ýokary okuw mekdepde «Halkara maliýe» ugry boýunça bakalawrlaryň, şeýle hem «Telekeçilik we maliýe» ugry boýunça magistrleriň ilkinji gutardyşy boldy. 

 

Uçurymlar okuw döwürlerinde öz hünärleri boýunça ýeterlik derejede nazary we amaly bilimleri aldylar. Olar tejribeliklerinde geljekde işlerini üstünlikli alyp barmaklary üçin goşmaça başarnyklary edinmäge mümkinçilige eýe boldular. Okuw döwründe daşary ýurt dilleriniň hem-de sanly tehnologiýalaryň öwredilmegine hem aýratyn üns berildi. 

 

Dabaranyň dowamynda institutyň ýolbaşçylarynyň, professorlarynyň, mugallymlarynyň, talyplarynyň adyndan uçurymlara mähirli gutlag sözleri aýdyldy we ak ýol arzuw edildi.