Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli gutlaglar!
  21.02.2023
28524
8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli gutlaglar!

- Döwletli törümiziň eýesi mähriban Ejemjan, gadyrly uýam sizi ýetip gelen Halkara zenanlar güni bilen mähirli gutlaýaryn. Güler ýüzüňiz bahar bägülleri ýaly hemişe ýylgyryp dursun!

- Agzybirligiň we söýginiň çeşmesi, ýüregi ýaz ýaly mylaýym Ejemjan! 8-nji mart Halkara zenanlar günüňiz bilen mähirli gutlaýaryn! Göwün köşgüňiz elmydama söýgüden dolup dursun! Aramyzda janyňyz sag, başyňyz dik bolsun Käbäm!

- Dünýäniň görki, örki, durky bolan mähriban Ejemjan! Ýetip gelen 8-nji mart Halkara zenanlar günüňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

- Dünýäniň gözelligine has-da gözellik goşýan Käbäm!
Halkara zenanlar günüň bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

- Maşgalamyň synmaz söýesi, älemiň soltany, öýüň eýesi, görki güllerden gözel, ezizim! Baýramyň gutly bolsun!

- Zeminiň gül-görki, zerden lälesi mähribanym, seni 8-nji mart Halkara zenanlar güni bilen mähirli gutlaýan. Goý, biziň söýgimiz gunçalap oturan bägüller ýaly mundan beýläk hem gül açsyn!

- Gül görki bahara meňzeş mähribanym, seni 8-nji mart Halkara zenanlar güni bilen mähirli gutlaýan. Göwnüň, yşkyň, keşbiň hemişe ýaz ýaly mylaýym, bägüller owadan bolsun!

- Mähribanym - sen meniň düýnüm, şu günüm we ertirim! Has dogrusy sen – meniň hemme zadym, ýüregimiň eýesi ... Halkara zenanlar günüň bilen! 

- Meniň iň uly şowlulygym, durmuşymyň manysy, arzuwlarymyň barysy, ömrümiň ýarysy baýramyň gutly bolsun!

- Gözelligi we ajaýyplygy bilen kalbyma ylham hem-de joşgun paýlaýan ezizim, seni Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

- Mylaýym bahar pasly ýaly elmydama owadan we abadan mähribanym, seni ýetip gelen Halkara zenanlar güni bilen gyzgyn gutlaýaryn! Goý, güler ýüzüň elmydama bahar ýaly nurana bolsun!  

 

Atajan EÝÝUPOW, 
habarçy, žurnalist.