Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Gyzykly /3d printerler barada
  28.04.2024
177
3d printerler barada

Adyndan görnüşi ýaly, 3D printerler dürli materiallardan üç ölçegli zatlary gurup bilýärler. Köplenç dükanlarda ýa-da dizaýn studiýalarynda, mekdeplerde we jemgyýetçilik merkezlerinde tapylsa-da, 3D printerler iş oturgyçlarynda, dynç alyş otaglarynda we aşhanalarda, belki-de ýakyn jaýlarda-da tapylýar.


Iň esasy, 3D printer üç ölçegli jisimi emele getirmek — mehanizmiň düzüm bölekleri, skeletiň süňkleri, titanly implant ýa-da protez, gaz turbinasynyň elementleri, keramiki gap-gaçlar, öýleriň maketleri, kiçi etrapçalaryň maketleri, oýnawaçlar, barokko stilinde uly bolmadyk heýkeljikler, köwüşler we beýlekiler ýaly zatlary ýasamaga mümkinçilik berýär. Hatda 20 sagadyň dowamynda uly bolmadyk öýleri döredip bilýän 3D printerlerem bar.

 

Ýaňy ýakynda Katarda iki talyp gök önümleri köpçülikleýin çap edip bilýän 3D printerini döretdi. Talyplar bu printeriň bütin dünýäde azyk howpsuzlygynyň ýokarlanmagy meseleleriniň çözgüdi bolar diýip umyt edýärler. 

 

3D çap edilen önümçilik, geljege gaty gyzykly potensialy bolan çalt ösýän pudakdyr. 3D çap edilen zatlaryň durmuşymyzy has aňsat, has amatly, has ygtybarly we sagdynlaşdyryp biljekdigini ýaňy görüp başladyk. 3D çap etmek, adamlar çap etmek üçin täze dizaýnlary oýlap tapyp bilşi ýaly çalt ösmegi bilen, günortanlyk naharyňyzy, adaty eşikleri ýa-da çalşylýan bölekleri 3D görnüşinde çap edip boljak dünýäde ýaşamagymyzdan kän wagt geçmän biler.

 

Gülruh REMAZANOWA,
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky 
Döwlet gullugy akademiýasynyň sanly dolandyryş
ugrunyň talyby.