Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Şygryýet /Güýz paslynyň sary ýapraklary
  22.11.2020
13926
Güýz paslynyň sary ýapraklary

      Türkmen nakgaşlary dürli döwürlerde pasyllara görä birnäçe eserleri döredipdirler. Öz gezeginde türkmen şekillendiriş sungaty edebiýat bilen baglanşykda gelýär. Her bir paslyň özüne mahsus gözelligi, reňk öwüşgünleri bolýar. Şeýle gözelligi döredip ony halka ýetirýän hem şekillendiriş sungatynyň wekilleridir. Pasyllaryň arasynda güýz pasly has-da tapawutlanýar. Sebäbi ýapraklar saralyp, ýetişen miweler ýygnalyp ýylyň jemi jemlenýär. Güýz paslynyň gözelligini şekillendiriş sungatynyň wekilleri bilen birlikde ýazyjy şahyrlarymyzam hem öz eserlerinde wasp edýärler. Güýz paslyny ýatlanyňda Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gurbannazar Ezizowyň goşgulary ýadyňa düşýär. Şahyr “Güýz” atly goşgusynda şeýle belleýär:

 

Ýene güýz. Güýz bolsa saralýar ýaprak.

Ýaprak saralanda durlanýar pikir.

Ýatlaýan geçeni önküden köpräk,

Hem diýýän: «Onatlyk, Hudaýa sükür!»

 

Ýylyň-ýylyna tirkeşip gelýän dört paslyň her haýsysynyň özüne mahsus ajaýyp gözelligi bar. Pasyllaryň arasynda güýz pasly bereketli aýlaryň biridir. Ekin meýdanlarynda miweler ýetişýär, baglaryň şahalaryna görk beren ýaşyl ýapraklar saralyp ýere düşýär. Ol sarylyk ýöne bir sary bolman, eýsem, owadan, ýumşak hem agras sarydyr. Ol sarylykda ähli pasyllaryň reňki bar. Güýz pasly sungat adamlarynyň ýüreklerine ylham berýän pasyldyr.

Her bir güliň ysy deň bolmaýşy ýaly pasyllar hem özüniň gözelligi bilen aklyňy haýrana goýýar, ýürekleri joşdurýan. Şahyrlar goşgy ýazýar, sazandalar saz çalýar, bagşylar aýdym aýdýar, şekillendiriş sungatynyň ussatlary bolsa tebigatyň gaýtalanmajak reňk sazlaşykly gözelligini kagyzdyr kendiriň ýüzünde şekillendirýärler. Güýzüň gelmegi tebigatyň hakyky häsiýeti özüniň reňk baýlygy ýagny daş töweregiň dürli reňkler bilen şöhle saçmagy bilen döredijilik adamsyny joşdurýar.