Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Ýeriň daşynda magnit meýdanynyň täsiri güýçlenýär
  04.05.2024
232
Ýeriň daşynda magnit meýdanynyň täsiri güýçlenýär

Ýeriň daşynda we älem giňişliginde aýlanýan ähli jisimler bir görnüşden başga bir görnüşe geçip biler bu hadysanyň amala aşmagy üçin esasy täsir edýän zat magnit meýdanydyr. Magnit hadysasynyň güýji häzirki wagtda alymlaryň çaklamagyna görä soňky wagtlarda ep-esli artyp, ýaňy ýakynda G3 derejesindäki magnit tupany hasaba alyndy.

 

Bu görkeziji magnit meýdanynyň güýjüniň täsirini aňladýan şkala bolup ol, G5 (adatdan daşary güýçli) derejä çenlidir. G1 gowşak dereje, G3 bolsa energetika ulgamlarynda naprýaženiýany sazlamagy talap edýär.

 

Güýçli magnit hadysasy hemralaýyn we pes ýygylykly radionawigasiýany, şeýle-de ýokary ýygylykly radio aragatnaşygyny bozup bilýär.

 

Mundan öň, alymlar Ýerde ilkinji magnit hadysasynyň 3-nji maýda bolmagyny çaklapdylar, ýöne tupan eýýäm 2-nji maýda başlady. Alymlar 2024-nji ýylda Günüň işjeňligiň täze ýokary derejesine ýetjekdigini çaklaýarlar we bu magnit hadysalarynyň sanynyň köpelmegine getirip biler. Günüň işjeňlik döwrüniň dowamlylygy dokuz ýyldan 14 ýyla çenli bolup bilýär, soňky Gün maksimumy 2013-nji ýylda hasaba alynypdy.

Dawut Döwletgeldiýew,
Türkmen oba hojalyk instituty
2-nji ýyl talyby.
TKA-nyň talyp hakynyň eýesi