Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlar baradaky alada döwletimiziň ileri tutulýan wezipesidir ✦ ✦ Dalaşgärler üçin orta hünär okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgärler üçin ýokary okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy ✦ ✦ Suwuň taryhy-ýaşaýyş taryhy ✦ ✦ Daşky gurşawyň arassalygy-tebigatyň sagdynlygy ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy ✦ ✦ Arzuwlan zamanyň geldi, Pyragy! ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy
  13.06.2024
188
Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy

Ylymlar güni mynasybetli her ýyl geçirýän ylmy bäsleşiginiň ýeňijileriniň sylaglandyryş dabarasy Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetinde geçirildi. Bäsleşige ýaşlaryň 1 müň 670-si gatnaşyp, olaryň 107-si ýeňiji boldy. Bu barada yashlar.gov.tm saýtnda habar berilýär.

 

Bäsleşik nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materiallary öwrenmek we energetika; biotehnologiýa, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we genetika; maglumat we aragatnaşyk ulgamlary, kompýuter tehnologiýalary; häzirki zaman lukmançylyk we derman serişdelerini öndürmek tehnologiýalary; innowasion ykdysadyýet; ynsanperwer ylymlar ýaly, ylymda öňe sürülýän ugurlar boýunça geçirildi.

Türkmenistanyň ylmy-barlag institutlarynyň, pudaklaýyn edaralaryň we önümçilik birleşikleriniň işgärleri, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarydyr talyplary, orta hünär okuw mekdepleriniň okuwçylary, şeýle-de ylmy işe höwesli dürli hünärdäki ýaşlar gatnaşdylar.

Ýeňiji ýaş alymlara şahadatnamalar, şeýle-de Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Şeýle-den dabaranyň çäklerinde Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň foýesinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň we mekdep okuwçylarynyň taýýarlan ylmy-taslama işleriniň sergisi hem guraldy.

Ylymlar güni mynasybetli her ýyl geçirýän bu ylmy bäsleşik Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guralýar.