Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlar baradaky alada döwletimiziň ileri tutulýan wezipesidir ✦ ✦ Dalaşgärler üçin orta hünär okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgärler üçin ýokary okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy ✦ ✦ Suwuň taryhy-ýaşaýyş taryhy ✦ ✦ Daşky gurşawyň arassalygy-tebigatyň sagdynlygy ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy ✦ ✦ Arzuwlan zamanyň geldi, Pyragy! ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Türkmen wekiliýeti Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýaşlar forumyna gatnaşdy
  08.07.2024
87
Türkmen wekiliýeti Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýaşlar forumyna gatnaşdy

2024-nji ýylyň 25 — 30-njy iýuny aralygynda Özbegistan Respublikasynda geçirilen «Bütindünýä ýaşlar festiwaly – 2024» atly festiwala türkmen wekiliýeti hem işjeň gatnaşdy. Bu festiwal Taşkent şäheriniň 2024-nji ýylda GDA-nyň Ýaşlar paýtagty diýip yglan edilmegi bilen utgaşdyrylyp geçirildi. Oňa dünýäniň 100-den gowrak döwletlerinden wekiliýet gatnaşdy. Festiwal Özbegistan Respublikasynyň birnäçe şäherlerinde öz işini alyp bardy.

 

Festiwalyň çäklerinde 27-nji iýunda Samarkand şäherinde Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýaşlar forumy geçirildi. Forumyň çäklerinde dünýäde gadymy dinleriň biri bolan yslam dininiň ýaşlaryň halkara hyzmatdaşlygynda eýeleýän ýokary ähmiýetli orny hakynda gürrüň edildi. Forumyň dowamynda çykyş edenler ynsanperwer ugur boýunça halkara ýaşlar hyzmatdaşlygynyň barha kämilleşýändigini aýratyn nygtap geçdiler. Bellenilişi ýaly, şeýle forumlaryň geçirilmegi dünýä döwletleriniň ýaşlarynyň arasynda dostlugyň, doganlygyň has-da berkemegine ýakyndan ýardam edýär.

 

Sülgün NEPESOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymy.