Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Gyzykly /"TikTok" platformasy ulanyjylara täze mümkinçilik hödürleýär
  21.05.2024
211
"TikTok" platformasy ulanyjylara täze mümkinçilik hödürleýär

Sosial media ulgamynda meşhur bolan “TikTok” platformasy ýakynda özünde täzeligiň boljakdygyny habar berýär. Bu täze aýratynlyk geljekde ulanyjylaryň 1 sagatlyk wideolaryny goýmaklyga mümkinçiliginiň boljakdygyna garaşylýar. Bu aýratynlyk ilkinji gezek sosial media geňeşçisi Matt Navvara tarapyndan hödürlendi.

 

Platformanyň metbugat sekretary TechCrunch häzirki wagtda uzyn görnüşli wideo aýratynlygynyň synag edilýändigini tassyklady. Muňa garamazdan käbir “TikTok” ulanyjylar gaty bir zerur däl diýip hasaplaýarlar. Sebäbi häzirki wagtda internet ulgamynda goýulýan maglumatlaryň örän köp bolmaklygy bilen adamlaryň 5-10 minutlyk wideo ýazgylary hem doly görmeýänligidir.

 

Bu aýratynlyk belli bir bazardaky ulanyjylaryň çäkli topary üçin elýeterli bolup biler, ýöne häzirki wagtda bu barada has jikme-jiklik maglumatlar syrly bolmagynda galýar.

 

Anyklanan maglumatlara görä täze goşuljak aýratynlyk aşpezler, ýüze makiýaž edijiler we telegepleşikler üçin peýdaly bolup biler.


Mährijemal HYDYROWA,
Beki Seýtäkow adyndaky
mugallymçylyk mekdebiniň talyby.