Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Tbiliside Türkmenistanyň ýaşyl baýdagy yşyklandyryldy
  22.05.2024
110
Tbiliside Türkmenistanyň ýaşyl baýdagy yşyklandyryldy

18-nji maýda şanly ýylymyzda bellenilýän beýik türkmen şahyry we akyldar Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk toýy, şeýle hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli, Tbilisi şäher häkimligi Tbilisi teleýaýlym diňini Türkmenistanyň ýaşyl baýdagynyň reňki bilen yşyklandyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi.

 

Tbilisi teleýaýlym diňi şäheriň ajaýyp görküni açýan Mtatsminda seýilgähinde ýerleşýär. Ol Tbilisiniň esasy nyşanlarynyň biri bolup, ony şäheriň ähli künjeginden diýen ýaly görmek bolýar. 

 

Tbilisi diňiniň Türkmenistanyň baýdagynyň reňkleri bilen yşyklandyrylmagy, şeýle hem 2024-nji ýylyň 17-nji maýynda Aşgabatda “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumynyň hem-de onuň çäklerinde gruzin şahyry Şota Rustaweliniň ýadygärliginiň açylmagy iki ýurduň doganlyk halklarynyň birek-birege bolan hormatyny we dostlugyny ýene bir gezek aýdyňlygy bilen subut etdi. 

 

Tbilisi teleýaýlym diňi iki günüň dowamynda Türkmenistanyň baýdagynyň reňkleri bilen yşyklandyryldy. 

 

Muhammetgeldi NURSÄHEDOW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika 
institutynyň Energo tehnologiýa fakultetiniň
talyby.