Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Sahara çöli birwagtlar çygly mesgen bolupdyr
  14.05.2024
164
Sahara çöli birwagtlar çygly mesgen bolupdyr

 

Ýer ýüzüniň klimaty we relýefi bir durkunda durmaýar köp ýyllaryň geçmegi bilen belli bir ýerdäki çygly klimat gurak ýa-da häzirki çöl ýerlerde gadym döwürlerde ekerançylygyň bolandygyny käbir maglumatlar subut edýär.

 

Ýaňy ýakynda hem Afrikada ýerleşýän sahara çölüniň gurak sebitleriniň birinde mallaryň şekili çekilen seýrek gaýa şekilleri tapyldy. Bu barlagdan soň bu ýerde birmahallar dürli görnüşli haýwanlaryň ýaşan otluk ýerleriniň bolandygyny aňladýar. Sahara çölüniň gündogar böleginde barlag geçiren arheologlar 4 000 ýyl bolan 16 sany gaýa çekilen ýerleri açdylar.

 

Bu ýerdäki täsir galdyryjy zatlaryň biri gaýalardaky şekillerde iri şahly mallara çalym edýän haýwanlaryň şekillendirilmegidir. Tapylan arheologiki netijelere görä Sahara çöli bir wagtlar suwarymly ekerançylygy bolan mesgen hasaplanýar. Sebäbi bolupdyr.B.e. öňki, takmynan, 3000-nji ýyllarda howa üýtgäp, köller we derýalar gurap başlapdyr we sebit çäge bilen örtülipdir. Sebitiň aglaba ilaty Nil derýasyna golaý süýşmäge mejbur bolupdyr, galan ilat bolsa mal bakmakdan goýun we geçi bakmaklyga geçipdirler.

Didar Saparbaýew,
Türkmen oba hojalyk
institutynyň talyby.