Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Sport /Sagdyn durmuş we amatly ulag ýörelgesi
  03.06.2024
72
Sagdyn durmuş we amatly ulag ýörelgesi

Indi her ýylyň 3-nji iýunynda Bütindünýä welosiped gününi bellemek asylly däbe öwrüldi. Milli senenamamyzda mynasyp orun alan bu senäniň her ýyl uly ruhubelentlikde halkara derejesinde giňden bellenilmegi watandaşlarymyzyň sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrarlydygynyň güwäsi bolup durýar. Şanly sene mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeginde welosipedli ýörişler, sport ýaryşlary we beýleki çäreler geçirilýär.

 

Bedenterbiýe, sport we sagdyn durmuş çäreleriniň biri biziň sport mekdebimizde hem «Sagdyn durmuş we amatly ulag ýörelgesi» ady bilen geçirildi. Bu çäreler turuwbaşdan rububelentlige beslenip, türgenlerimiziň sporty hemra edinýändikleriniň aýdyň subutnamasy boldy. Olar welosportdan ussatlyk bilen baş çykarýandyklaryny subut etdiler.

 

Bilşimiz ýaly, «welosiped» sözi latyn diliniň «veloх» – «çalt». «pes» – «aýak» diýen sözlerinden emele gelipdir. Adyndan belli bolşy ýaly, sportuň bu görnüşinde aýagyň dyz we daban bölekleri has köp işjeňlikde bolýar. Şonuň üçin welosport bilen meşgullanmak adamyň ýürek-gan aýlanyşygynyň, dem alyş hadysasynyň has-da gowulanmagyna, süýji keseliniň döremek howpunyň ep-esli azalmagyna öz täsirini ýetirýär.

 

Häzirki wagtda welosiped dünýäde iň köp ýaýran ulag serişdesi hasaplanylýar. Welosipediň agramynyň ýeňilligi, gabarasynyň uly däldigi, ýangyç sarp etmeýändigi we howpsuzlygy ulagyň bu görnüşiniň özüne çekijiligini artdyrýar. 2017-nji ýylda ýurdumyzda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna welosiped ýaryşlary hem girizildi. Merkezi Aziýa sebitinde iň iri sport desgasy bolan paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde ajaýyp ýapyk welotrek desgasy gurlup, bu desga iň ýokary halkara ölçeglerine kybap gelýär.

 

Allak ALLAKOW,
Tejen etrabynyň Altyn asyr şäheriniň sport mekdebiniň müdiri.