Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Näme üçin medisina işgärleriniň ýörite geýimleri ak reňkli bolýar?
  15.03.2023
951
Näme üçin medisina işgärleriniň ýörite geýimleri ak reňkli bolýar?

Adamlaryň daşky görnüşinden, geýýän eşiklerinden olaryň kärini bilmek bolýar. Ýörite geýilýän geýimleriň esasynda belli bir kärde işleýän adamlar bilen adaty adamlary aýratynlandyrmak mümkin. Islendik adam eýýäm çagalyk döwründen başlap, ak eşikli ynsany görende onuň medisina işgäridigini bilýär. Eýsem, näme sebäpden medisina işgärleriniň geýýän ýörite geýimleri ak reňkli bolýar? Bu sowal halk köpçüligini gyzyklandyrýan bolsa gerek!

Ak reňk - arassalygyň reňki. Ak reňkli eşiklere sähelçe ownujak hapa degse hem derrew bildirýär, şol hapanyň ýok edilmäge degişlidigini aňladýar. Hapanyň ýok ýerinde kesel hem ýokdur. Adatça, diňe lukmanlar ak reňkli geýim geýýärler. Bu reňk islendik adamyň psihikasyna oňaýly täsir edýär. Adamlarda reňke görä emosiýa döreýär. Olaryň keýpi, şähdaçyklygy hem reňklere baglydyr. Ak reňk birek-biregiň, ýagny hassa bilen lukmanyň arasynda ynamly gatnaşygyň bardygyny aňladýar. Ak reňk energiýanyň, arzuw-islegiň, hyjuwlylygyň reňki.

Öňki döwürlerde hassalar bilen iş salşan medisina işgäriniň eşiklerini zyýansyzlandyrmak üçin ýörite himiki serişdeleriň kömegi bilen suwda birnäçe sagatlap gaýnadypdyrlar. Gaýnan eşikleriň reňki solup, dura-bara agarypdyr. Şondan soňra medisina işgärleriniň ýörite geýimleriniň ak reňkli bolmalydygy barada pikir orta atylypdyr. Ilkinji gezek lukmanlar üçin ak reňkli ýörite geýim geýmeklik baradaky pikir XIX asyryň ahyrlarynda meşhur doktor D.Lister tarapyndan öňe sürlüpdir.

Hassalar ak eşikli lukmanlary görende özlerini ýeňil duýýarlar. Olaryň agyrylary azalýar. Sebäbi olar bu ak reňkli eşikli ynsanyň özleri üçin kömege gelendigine düşünýärler. 

 

Arazbibi NAZAROWA,

Myrat Garryýew adyndaky 
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk
uniwersitetiniň Harby meýdan
terapiýa kafedrasynyň mugallymy,
l/g maýory.