Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Näme üçin medisina işgärleriniň ýörite geýimleri ak reňkli bolýar?
  15.03.2023
378
Näme üçin medisina işgärleriniň ýörite geýimleri ak reňkli bolýar?

Adamlaryň daşky görnüşinden, geýýän eşiklerinden olaryň kärini bilmek bolýar. Ýörite geýilýän geýimleriň esasynda belli bir kärde işleýän adamlar bilen adaty adamlary aýratynlandyrmak mümkin. Islendik adam eýýäm çagalyk döwründen başlap, ak eşikli ynsany görende onuň medisina işgäridigini bilýär. Eýsem, näme sebäpden medisina işgärleriniň geýýän ýörite geýimleri ak reňkli bolýar? Bu sowal halk köpçüligini gyzyklandyrýan bolsa gerek!

Ak reňk - arassalygyň reňki. Ak reňkli eşiklere sähelçe ownujak hapa degse hem derrew bildirýär, şol hapanyň ýok edilmäge degişlidigini aňladýar. Hapanyň ýok ýerinde kesel hem ýokdur. Adatça, diňe lukmanlar ak reňkli geýim geýýärler. Bu reňk islendik adamyň psihikasyna oňaýly täsir edýär. Adamlarda reňke görä emosiýa döreýär. Olaryň keýpi, şähdaçyklygy hem reňklere baglydyr. Ak reňk birek-biregiň, ýagny hassa bilen lukmanyň arasynda ynamly gatnaşygyň bardygyny aňladýar. Ak reňk energiýanyň, arzuw-islegiň, hyjuwlylygyň reňki.

Öňki döwürlerde hassalar bilen iş salşan medisina işgäriniň eşiklerini zyýansyzlandyrmak üçin ýörite himiki serişdeleriň kömegi bilen suwda birnäçe sagatlap gaýnadypdyrlar. Gaýnan eşikleriň reňki solup, dura-bara agarypdyr. Şondan soňra medisina işgärleriniň ýörite geýimleriniň ak reňkli bolmalydygy barada pikir orta atylypdyr. Ilkinji gezek lukmanlar üçin ak reňkli ýörite geýim geýmeklik baradaky pikir XIX asyryň ahyrlarynda meşhur doktor D.Lister tarapyndan öňe sürlüpdir.

Hassalar ak eşikli lukmanlary görende özlerini ýeňil duýýarlar. Olaryň agyrylary azalýar. Sebäbi olar bu ak reňkli eşikli ynsanyň özleri üçin kömege gelendigine düşünýärler. 

 

Arazbibi NAZAROWA,

Myrat Garryýew adyndaky 
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk
uniwersitetiniň Harby meýdan
terapiýa kafedrasynyň mugallymy,
l/g maýory.