Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Ykdysadyýet /Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri
  18.05.2024
121
Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri

Gün panel - bu ulgam günden gelýän ýagtylyk energiýasyndan gün batareýalarynyň kömegi bilen optimal, elektrik energiýasyny almaga niýetlenendir. Gün şöhleleri gün batareýasyna düşen wagty onuň energiýa öndürijilik ukyby beýleki ýagdaýlara seredeniňde has işjeň bolup durýar. Onuň üçin gün paneliniň  gündiziň islendik wagty Güne perpendikulýar ýagdaýda saklanmagyny üpjün etmeli. Ony amala aşyrmak üçin Günüň hereketini yzarlaýan, ýagny, “Iki ok boýunça Gün energiýasynyň intensiw akymynyň düşýän burçyna awtomatlaşdyrylan sazlanýan ulgamy” işlenip düzüldi.

 

Güni yzarlaýjy ulgamyň ulanylmagyň netijeliligi. Bu awtomatiki gurluş iki taraplaýyn dikligine we keseligine hereket edip, Güne göra öz üstüni perpendikulýar ýagdaýda saklaýar. Keseligine we dikligine hereketi ýörite gurnalan hereketlendirijileriň üsti bilen amala aşyrylýar. Bu ulgam özüniň yzarlama häsiýetini işjeň ýagdaýda alyp barýar we energiýa mukdaryny ýokary derejede artdyryp almak üçin hereketini özgerdýär. 

 

Gün energiýasynyň daşky gurşawymyz üçin amatly çözgütleriň biridir. Gün energiýasy gazylyp alynýan ýangyçlara bolan garaşlylygy azaltmak, çäkli çeşmeleriň üstündäki ýüki ýeňilleşdirmek we planetany sagdyn saklamak ýaly artykmaçlyklary bardyr. Emma gün energiýasy ulanylanda göz öňünde tutmaly köp zat bar. Işewürlere gün energiýasynyň peýdalary we tebigy kemçilikleri bilen tanyşmak, gün energiýasy barada has köp zat öwrenmäge kömek eder.

 

Gün energiýasy Türkmenistan ýaly gün şöhlesi köp bolan ýurtda üznüksiz, durnukly, ygtybarly we arassa elektrik üpjünçiligi üçin iň oňat çözgütleriň biridir. Gün energiýasy esasan hem Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine hyzmatlaryň hilini güýçlendirmäge kömek eder. Mundan başga-da, taslama saglygy goraýyş ulgamynda innowasion tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga, şeýle hem Türkmenistanyň Klimatyň üýtgemegi boýunça Milli strategiýasyna laýyklykda alternatiw energiýa çeşmelerini we howanyň durnuklylygyny ösdürmäge mümkinçilik berýär.

 

Merdan AKMUHAMMEDOW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika
institutynyň Sanly ykdysadyýet we
dolandyryş fakultetiniň uly mugallymy.