Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlar baradaky alada döwletimiziň ileri tutulýan wezipesidir ✦ ✦ Dalaşgärler üçin orta hünär okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgärler üçin ýokary okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy ✦ ✦ Suwuň taryhy-ýaşaýyş taryhy ✦ ✦ Daşky gurşawyň arassalygy-tebigatyň sagdynlygy ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy ✦ ✦ Arzuwlan zamanyň geldi, Pyragy! ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /«Geomaglumat ulgamlary we çözgütleri» atly hakaton bäsleşigi geçiriler
  22.06.2024
106
«Geomaglumat ulgamlary we çözgütleri» atly hakaton bäsleşigi geçiriler

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde Türkmenistanyň orta hünär we ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda 2024-nji ýylyň 18-19-njy noýabrynda geçiriljek  «Geomaglumat ulgamlary we çözgütleri» atly hakaton bäsleşigine gatnaşjaklaryň hasaba alnyşy açyldy. 

 

«Geomaglumat ulgamlary we çözgütleri» bäsleşiginiň düzgünlerine görä, bäsleşik toparlaýyn ýaryş görnüşinde geçiriler. Her okuw mekdebinden üç talypdan ybarat bolan bir topara gatnaşmaga ygtyýar berilýär. 

 

Bu bäsleşigiň wezipesi GIS-tehnologiýalarynyň häzirki zaman mümkinçiliklerini ulanmak arkaly geomaglumat ulgamlary uzak aralykdan üste galtaşmazdan seljermeler geçirmek (zondirlemek) bilen bagly täze taslamalary we pikirleri döretmekden hem-de öňe ilerletmekden ybaratdyr. Bäsleşige gatnaşyjylarä amaly maksatnama üpjünçiligini, web-hyzmat, geoportal ýa-da ykjam goşundy işläp taýýarlamak tabşyrylýar.  Bäsleşikde meseleleri çözmäge 4 sagat wagt berler. 

 

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän orta hünär we ýokary okuw mekdepleriniň talyplary uniwersitetiň tohu_hakaton@mail.ru elektron salgysy boýunça 2024-nji ýylyň 1-nji noýabryna çenli bellige alnyp bilerler.

 

Habarlaşmak üçin telefon belgi +99365-63-36-44.

 

Bäsleşigiň netijeleri boýunça toparlaýyn görnüşde ýeňiji bolanlara 1 sany baş baýrak, 2 sany I orunlaryň, 2 sany II orunlaryň hem-de 3 sany III orunlaryň eýeleri kesgitlener. Ýeňijiler S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň degişli derejeli diplomlary bilen sylaglanarlar.