Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Dubaýda baý adamlaryň sany artýar
  19.05.2024
226
Dubaýda baý adamlaryň sany artýar

Daşary ýurt bilermenleriniň hasabatyna görä, 2013 - 2023-nji ýyl aralygynda 1 mln dollardan geçýän aktiwleri bolan adamlaryň sanynyň 78% ýokarlandy diýip hasaplaýarlar. şeýlede, Dubaýda baýlygy 100 mln dollardan geçýän 212 sany örän baý adam we 15 milliarder ýaşaýar.

 

Umuman, Dubaý baý adamlaryň sany boýunça dünýäniň iň uly 50 şäheriniň sanawynda 21-nji orny eýeledi. Birinji orunda Nýu-Ýork gelýär: ol ýerde 349,5 müň millioner we 60 milliarder ýaşaýar. Şeýle-de, ilkinji bäşlige San-Fransisko, Tokio, Singapur we London şäherleri girýär.
 

Sähra Saryýewa,
Türkmen oba hojalyk
institutynyň 1-nji ýyl talyby.