Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Dost-doganlygyň bilim baýramy
  25.05.2024
133
Dost-doganlygyň bilim baýramy

2024-nji ýylyň 22-nji maýynda giň gerim bilen badalga alan Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň bilelikde guramagynda geçirilen «Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşigiň bu gün - 25-nji maýda jemleýji güni uly ruhubelentlik bilen geçirilýär. Ýurdumyzyň şanly seneleri bilen utgaşyp gelen bu halkara bäsleşige daşary ýurtlaryň 9-ysynyň 11 sany abraýly ýokary okuw mekdebinden 40-dan gowrak magistrler we talyplar, şeýle-de, ýurdumyzyň 20 sany ýokary okuw mekdebinden talyp ýaşlar gatnaşyp, ýokary işjeňlik görkezdiler.

 

Halkara olimpiada gatnaşyjylar diňe bir zehin başarnyklary özara bäsleşdirmek bilen çäklenmän, eýsem köpsanly dostlar gazanyp, ýatdan çykmajak ajaýyp ýatlamalara eýe boldular. Gyzgyn myhmansöýerlik we hoşniýetlilik däpleri esasynda garşy alynan daşary ýurtly myhmanlaryň Türkmenistan hakyndaky ýakymly täsirlerini olaryň özlerinden diňlemek biziň şatlygymyzy has-da goşalandyrdy. 

 

Diýarymyzda şeýle bäsleşigiň ilkinji gezek geçirilmegi halkara gatnaşyklarynda strategiki meseleleri derňemek, taktiki meseleleri çözmekde talyplaryň bilimlerini berkitmek, ylmy-barlaglarda ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmak zerurlygyndan, şeýle hem ählumumy parahatçylyk ýörelgelerini giňden wagyz etmek işlerini geçirmek, daşary ýurtly ugurdaş hünärmenler bilen ýakyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak hem halkara ýaşlar hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine niýetlenendir. 

 

Mahym Annadurdyýewa,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.