Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Diňe Hindistan barada..
  11.03.2023
723
Diňe Hindistan barada..

- Hindistan dünýädäki iň köp dilli halk hasaplanýar, ol ýerdäki adamlar  400-den gowrak dilde  gepleşýärler;

- Köpçülik Hindistanda diňe hindiler ýaşaýar diýip pikir edýärler, ýöne bu nädogry  bu ýurtda musulman, hristian we başga din wekilleri hem ýaşaýar;

- Hindistanda sygyrlar mukaddes haýwan hasaplanýar. Şonuň  üçin olar şäher köçelerinde arkaýyn aýlanyp gezýärler;

- Hindi halky daşary ýurtly syýahatçylary gowy görýär, olar bilen tanyşmaga, surata düşmäge hereket edýärler;

- Hindistan iň köp milletli ýurt hasaplanýar. Ol ýerde 400-den gowrak millet ýaşaýar;

- Hindistanda ýylda 1000 sany kino çykarylýar;

- Hindiler aýdym aýtmagy we tans etmegi juda gowy görýärler. Şonuň üçin hem olaryň kinolary  aýdymsyz we  tanssyz bolmaýar;

- Hindi kalendarynda 6 sany möwsüm bar: bahar, ýaz, ýagyş möwsümi, güýz, gyş, ir bahar;

- Şampun ilkinji bolup Hindistanda oýlap tapylan. Şampun sözi «champu» sözünden gelip çykyp, massaž etmek manysyny aňladýar;

- Hindistan dünýäde iňlis dilinde gepleýänler sany boýunça ikinji ýerde durýar (ABŞ- dan soň);

- Hindistanda 300000 sany metjit hasaba alnan;

- Häzirki biziň ulanýan sanlarymyz we nol düşünjesi hem Hindistanda oýlanyp tapylan;

- 2050-nji ýyla baryp Hindistan ilatynyň sany boýunça Hytaýdan hem öňe geçjekdigi çaklanýar;

- Dünýäniň ähli altynlarynyň 11%-ine  hindi aýallary eýe;

- Hindistan sözi Hind köli adyndan gelip çykan;

- Şahmat oýny hem biziň eýýamymyzdan öňki 5-6 asyrda Hindistanda oýlap tapylan;

- Hindistandaky mukaddes Varanasi  şäheri dünýädäki iň gadymy şäher hasaplanýar. Onuň ýaşy 3000 ýyla deň diýip  çaklanýar.

 

Oguljeren POTYKOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.