Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlar baradaky alada döwletimiziň ileri tutulýan wezipesidir ✦ ✦ Dalaşgärler üçin orta hünär okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgärler üçin ýokary okuw mekdepleriň sanawy - 2024 ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy ✦ ✦ Suwuň taryhy-ýaşaýyş taryhy ✦ ✦ Daşky gurşawyň arassalygy-tebigatyň sagdynlygy ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi ✦ ✦ Dalaşgär 2024: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy ✦ ✦ Arzuwlan zamanyň geldi, Pyragy! ✦
Baş sahypa / Syýasat /Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar
  13.06.2024
155
Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar

Diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyndan bäri geçen 30 ýylyň dowamynda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky özara hyzmatdaşlyk yzygiderli ösdürildi. Hususan-da, iki ýurt 2008-nji ýyldan bäri özara bähbitli hyzmatdaşlyk esasynda daşary syýasatda, ykdysadyýetde, ylym-bilim, medeni-ynsanperwer ulgamlarda has netijeli gatnaşyklary ýola goýdular. Soňky ýyllarda Koreýa Respublikasynyň iri kompaniýalary geljegi uly hasaplanýan türkmen bazarynda öz ornuny pugtalandyrýarlar. Türkmenistan we Koreýa Respublikasy diňe bir ikitaraplaýyn hem ählumumy derejede däl, eýsem, «Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy» formatynyň çäklerinde-de özara gatnaşyklary berkidýär.

 

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 10-njy iýunynda Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana iki günlük döwlet saparynyň çäklerinde Prezidentler Serdar Berdimuhamedowyň we Ýun Sok Ýoluň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi.

 

Geçirilen gepleşikleriň dowamynda hormatly Prezidentimiz doganlyk ýurt bilen gatnaşyklaryň barha giňeldilýändigini kanagatlanma bilen belledi. Döwlet Baştutanymyz Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň täze ugurlarynyň birnäçesi barada aýratyn durup geçdi. Gepleşikleriň dowamynda «akylly» şäher konsepsiýasy esasynda «Aşgabat-sitiniň» gurluşygyna koreý kompaniýalarynyň gatnaşmagy, Koreýa Respublikasynyň bilim merkezlerinde türkmen dilini öwrenmegi guramakda goldaw bermegi, BMG-niň Baş Assambleýasynyň Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak, parahatçylyk we ynanyşmak mowzuklary boýunça Baş Assambleýanyň Aziýa toparynda geňeşmeleri başlamagy, «Koreýa — Ýüpek ýoly» hyzmatdaşlyk başlangyjynyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklarynyň giňeldilmegi möhüm ugurlaryň hatarynda kesgitlenildi. Dostlukly döwletiň Baştutany öňe sürlen teklipleri goldap, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň täze ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldiljekdigine ynam bildirdi.

 

Türkmenistanda Prezident Ýun Sok Ýoluň häzirki döwlet saparyna döwletara gatnaşyklary giňeltmegiň ýolunda möhüm ädim hökmünde garalýar.

 

Ýatlap geçsek, häzirki wagtda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda dürli ugurlar boýunça 105 sany resminama gol çekip, 26-sy döwletara we hökümetara resminamalar, 79-sy bolsa pudagara resminamalar bolup durýar.

 

Türkmenistanda Günorta Koreýanyň maýasynyň gatnaşmagynda 13 sany kärhana hasaba alyndy. Häzirki wagta çenli ýurdumyzda koreý kompaniýalarynyň gatnaşmagynda umumy bahasy 11 milliard amerikan dollaryndan gowrak bolan 14 sany maýa goýum taslamasy bar.

 

«Hyundai» kysymly 1630 sany awtobus we 300 sany ýeňil taksi awtoulagy satyn alyndy.

 

Häzirki wagtda «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.» gämi gurluşyk senagaty tehnologiýa kärhanasynyň gatnaşmagynda «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda iki sany gury ýük gämisiniň gurluşygy hem alnyp barylýar.

 

Merjen ORAZDURDYÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.