Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Şygryýet /Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat!
  17.05.2024
188
Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat!

Gül ömrüñ, ykbalyñ, bagtyñ bossany,

Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat.

Goýny toý-dabara, açyk asmany,

Howañ melhem şirin jana Aşgabat.

 

Gözellikler sende gelýär kemala,

Dünýä haýran bu gün ajap jemala,

Seniñ bilen ösýär tutuş zamana,

Sowulmaz baharym-ýazym Aşgabat.

 

Ýollaryñ ýüpekden, ýodañ aýnadan,

Joşly kalby galkyndyrýar gaýtadan,

Keşbi bilen dillerimizi saýradan,

Köñül bady, täsin jady Aşgabat.

 

Gözleriñ göwherden, ýakutdan gaşyñ,

Mydam dost-dogana gurşalan daşyñ,

Gadamyñ gaýratly, ileri işiñ,

Jana melhem, köñle ylham Aşgabat.

 

Aýnur HUDAÝBERGENOWA,

Türkmenistanyñ Daşary işler ministrliginiñ Halkara gatnaşyklary institutynyñ II ýyl talyby.