Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Ykdysadyýet /Agro pack sergisi öz işini tamamlady
  17.05.2024
87
Agro pack sergisi öz işini tamamlady

15-17-nji maýda Türkmenistanyň Söwda senagat ministrliginiň sergi köşgünde azyk önümleriniň döwrebap tehnologiýalarynyň sergisi geçirildi.

 

Bu ýerde ýurdumyzyň we daşary döwletleriň gatnaşyjylarynyň ýüzden gowrak wekili öz önümlerini görkezdiler. Şolaryň hatarynda Oba hojalyk ministrligi, Daşky gurşawy goramak ministrligi, degişli kärhanalar we düzümler, şeýle hem ýurdumyzyň telekeçileri bar. Bular bilen birlikde Russiýadan, Türkiýeden, Belarusiýadan, Özbegistandan halkara sergä gatnaşýanlar innowasion tehnologiýalara we «nou-haulara» ünsi çekýän diwarlyklaryny ýaýbaňlandyrdylar.

 

Sergide ýurdumyzda hereket edýän azyk senagatyna degişli önümleri öndürýän hojalyk kärhanalary, hökümet edaralaryna degişli kärhanalaryň täze önümleri sergilendi. Şeýle-de önümçilikde ulanylýan tehnologiýalary bilen tanyşmaklyga we işleýiş tertibi bilen giňişleýin tanyşyp maglumat alamaga mümkinçilik döredildi.

 

Bu gezekdäki Azyk önümçiligine degişli serginiň azyk senagatynyň öňdebaryjy tehnologiýalaryny alyşmaga, maksatnamalaýyn taslamalara maýa goýumlary çekmäge we degişli ugurda ygtybarly ulgamy döretmegiň usullaryny işläp taýýarlamaga hem-de olary durmuşa geçirmek boýunça halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga oňaýly şertleri döretmäge mümkinçilik boldy.

 

Ylýas Annamyradow,
Türkmen oba hojalyk 
institutynyň talyby.