Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Saglyk /Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder
  25.02.2024
117
Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder

Türkmenistanda lukmançylyk durmuş kömegi ugrundan täze hünärmenleriň birinji goýberiliş üçin guralan 8 aýlyk okuw tamamlandy. ÝUNISEF-iň goldamagynda alynyp barylýan bu okuw Türkmenistandaky birnäçe ilkinji lukmançylyk-sanitar edaralarda ýerleşýän täze lukmançylyk-durmuş işgärleri synasyna şikes ýeten çagalaryň we olaryň maşgalalarynyň işjeň durmuşa goşulmaklaryna ýardam etmekde ýörite hyzmatlary bermek mümkinçiligini giňeltmäge mümkinçilik berer diýip “Türkmenistan: Altyn Asyr” habar berýär.

 

 

Bu hünärmenler ýaş çagalaryň psihiki saglygy, fizioterapiýasy, gatnaşygy, bu ugurda ýardam berjek tehnologiýalar we önümler ýaly birnäçe anyk ugurlar boýunça hem-de döwrebap hünär usullary baradaky maglumatlar, çaganyň irki ösüşi we ilkinji kömek dogrusynda çuňňur bilim aldylar.

 

 

Bu ugurda hünärmenleri taýýarlamak ilatyň hal ýagdaýyny gowulandyrmak, saglyk babatda ejiz çagalara we olaryň maşgalalaryny goldamak üçin milli ugurlara laýyk gelýär.

 

 

Gahryman Arkadagymyzyň adyny göterýän Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr sahawat gaznasy hem bu ugurda düýpli işler alyp barýar. Häzirki wagtda bu  gazna Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda dürli kesellerden ejir çekýän çagalara we olaryň maşgalalaryna ýakyndan ýardam berýär. Onda zähmet çekýän hünärmenleriň bilim derejesini kämilleşdirmek, hereket edýän enjamlaryň iň soňky tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmak boýunça yzygiderli işler alynyp barylýar.

 

Musa Şamyradow,
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar

we Informatika Institutynyň
1-nji ýyl talyby.