Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Saglyk /Kadaly uky ömri uzaldýar!
  15.03.2023
601
Kadaly uky ömri uzaldýar!

Uzak ýaşamak isleýärsiňizmi? Onda kadaly ukyňyzy alyň. Täze geçirilen gözlegleriň netijesine görä, kadaly uky erkek adamyň ömrüne takmynan bäş ýyl, zenanlaryň ömrüne bolsa takmynan 2,5 ýyl goşýar. 

Kadaly ukyny almak üçin näme etmeli? 

- Ilki bilen, her gije ýedi-sekiz sagat uklamaly. Şeýle-de bolsa, bu köp adam üçin gaty kyn. ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň maglumatlaryna görä, Amerikalylaryň her 3-den biri ukusyzlykdan ejir çekýär.

- Başga bir tarapdan, has gowy uklamak üçin has uzak wagtlap ýatmak ýeterlik däl. Ukyňyz üznüksiz we rahat bolmaly. Ýagny bu diýmek bütin gije oýanmaly däl we uklamakda kynçylyk çekmeli däl. Mundan başga-da, kadaly uky üçin hiç hili uky dermanlaryny ulanmaly däl.
 

Amerikan Kardiologiýa Kollejiniň ýyllyk ýygnagynda hödürlenen deslapky gözleg, 2013-nji we 2018-nji ýyllar aralygynda Milli Saglyk Söhbetdeşlik Anketasynyň uky soragnamalaryna jogap beren 172 müňden gowrak adamyň maglumatlary seljerildi.

Anketanyň dowamynda bäş sagdyn uky endiginiň hersine (aňsatlyk bilen uklamak, gijelerine oýanmazlyk, ýedi-sekiz sagat uklamak, dynç almak we uky dermanlaryndan ýüz öwürmek) baha berildi. Adamlar bu bäş endigiň näçeräkdigine esaslanyp bal aldylar. Takmynan dört ýyl soň, alymlar bu ballary Milli Ölüm Indeksiniň ýazgylary bilen deňeşdirip, uky endikleriniň haýsydyr bir sebäpden wagtyndan öň ölmegine sebäp bolýandygyny ýa-da ýokdugyny anykladylar. 

 

Gurbanmyrat MUHAMMEDOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.