Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /«Bagabat» şypahanasy barada
  22.08.2022
927
«Bagabat» şypahanasy barada

«Bagabat» şypahanasy 2020-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde açylyp ulanylmaga berildi. «Bagabat» şypahanasy ähli halkara ülňülerine laýyk gelýär we bir gezekde 200 adama hyzmat etmäge niýetlenendir. Bu täsin ýere gül jülgesi diýilýär. Habarçynyň habaryna görä, «Bagabat» şypahanasy şu ýerde ýerleşýär. Bu ýerde dynç alýanlaryň pikiriçe, arassa dag howasy we gün şöhlesi häzirki zaman bejeriş usullary bilen utgaşyp, hakykatdanam täsinlikler döredýär. «Bagabat» şypahanasyndaky fiziki bejergi, mineral suwlar we palçyk bilen bejergi (balneoterapiýa) hem-de SPA amallary adamyň özüni gowy duýmagyna kömek edýär. «Bagabat» şypahanasynda dem alyş organlaryny, ýürek we nerw ulgamlaryny bejermeklige aýratyn üns berilýär.