Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /«Bagabat» şypahanasy barada
  22.08.2022
3911
«Bagabat» şypahanasy barada

«Bagabat» şypahanasy 2020-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde açylyp ulanylmaga berildi. «Bagabat» şypahanasy ähli halkara ülňülerine laýyk gelýär we bir gezekde 200 adama hyzmat etmäge niýetlenendir. Bu täsin ýere gül jülgesi diýilýär. Habarçynyň habaryna görä, «Bagabat» şypahanasy şu ýerde ýerleşýär. Bu ýerde dynç alýanlaryň pikiriçe, arassa dag howasy we gün şöhlesi häzirki zaman bejeriş usullary bilen utgaşyp, hakykatdanam täsinlikler döredýär. «Bagabat» şypahanasyndaky fiziki bejergi, mineral suwlar we palçyk bilen bejergi (balneoterapiýa) hem-de SPA amallary adamyň özüni gowy duýmagyna kömek edýär. «Bagabat» şypahanasynda dem alyş organlaryny, ýürek we nerw ulgamlaryny bejermeklige aýratyn üns berilýär.