Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Ahal welaýatynda ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy boldy
  26.09.2022
583
Ahal welaýatynda ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy boldy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda 4 gatly, köp öýli ýaşaýyş jaýlarynyň birbada 8-si açylyp ulanylmaga berildi. Açylyş dabarasyna welaýat, etrap häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarydyr işgärleri, edara-kärhanalaryň zähmetkeşleri, dili senaly ýaşulular, mährem eneler we beýleki myhmanlar gatnaşdylar.


Täze jaýlar dabaraly ýagdaýda aýdym-sazyň joşgunly owazlary bilen toý ruhunda açylyp ulanmaga berildi. Dili senaly ýaşulular täze jaýlaryň toý bagyny kesdiler. Soňra dabara gatnaşyjylar giň we amatly otagly öýlerde bagtyýar maşgalalar üçin döredilen şertler bilen tanyşdylar.


Änew şäheriniň «Türkmenistan» ýaşaýyş jaý toplumynda gurlup ulanmaga berlen iki sany 4 gatly, 64 öýli we iki sany 4 gatly, 48 öýli iri panelli ýaşaýyş jaýlarynyň, şeýle-de Magtymguly geňeşiniň çägindäki täze ýaşaýyş jaý toplumynda dört sany 4 gatly, 48 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy «Buýsanç gurluşyk» hususy kärhanasynyň hem-de Aşgabat şäheriniň «Demirbetonönümleri» kärhanasynyň gurluşykçy tarapyndan ýerine ýetirildi. Täze jaýlarda ýokary amatlyklar göz öňünde tutulyp, zerur enjamlar bilen üpjün edilipdir.