Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan kitapsöýerler bäsleşigi geçirilýär
  12.11.2022
11196
Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan kitapsöýerler bäsleşigi geçirilýär

Aşgabat şäherinde ýaş höwesjeň raýatlaryň arasynda kitap okamak boýunça bäsleşik geçirilýär.

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly hem-de Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň XXVII ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäherinde höwesjeň ýaş raýatlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirilýär.

Bäsleşik Hormatly Arkadagymyzyň “Älem içre at gezer” romany esasynda test we gysga beýan görnüşde düzülen sowalnama esasynda geçirilýär;

• 04 dekabr 2022ý – Bäsleşik Iki çalşykda sagat 10:00 we sagat 16:00-da. Hersi I bölüm (test) we II bölüm (gysga beýan) bäsleşik;
• 11 dekabr 2022ý – Sylaglandyryş dabarasy;

Bäsleşige 35 ýaşa çenli islendik raýat gatnaşyp biler. 

Bäsleşige gatnaşmak üçin onlaýn ýazylmaly:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0pvMBPlSpTemiFMKLopimJWTYiidZA9h-Ch8sLfE7cT-b3g/viewform

"Älem içre at gezer" romanynyň elektron görnüşi:
https://drive.google.com/file/d/1fAyVrb66KwFqIk7bzUtzmQEkDPXAsisd/viewHabarlaşmak üçin:
+993 64 142114
tazealemlibrary@gmail.com
https://bb.com.tm/tazealem