Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan kitapsöýerler bäsleşigi geçirilýär
  12.11.2022
12386
Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan kitapsöýerler bäsleşigi geçirilýär

Aşgabat şäherinde ýaş höwesjeň raýatlaryň arasynda kitap okamak boýunça bäsleşik geçirilýär.

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly hem-de Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň XXVII ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäherinde höwesjeň ýaş raýatlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirilýär.

Bäsleşik Hormatly Arkadagymyzyň “Älem içre at gezer” romany esasynda test we gysga beýan görnüşde düzülen sowalnama esasynda geçirilýär;

• 04 dekabr 2022ý – Bäsleşik Iki çalşykda sagat 10:00 we sagat 16:00-da. Hersi I bölüm (test) we II bölüm (gysga beýan) bäsleşik;
• 11 dekabr 2022ý – Sylaglandyryş dabarasy;

Bäsleşige 35 ýaşa çenli islendik raýat gatnaşyp biler. 

Bäsleşige gatnaşmak üçin onlaýn ýazylmaly:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0pvMBPlSpTemiFMKLopimJWTYiidZA9h-Ch8sLfE7cT-b3g/viewform

"Älem içre at gezer" romanynyň elektron görnüşi:
https://drive.google.com/file/d/1fAyVrb66KwFqIk7bzUtzmQEkDPXAsisd/viewHabarlaşmak üçin:
+993 64 142114
tazealemlibrary@gmail.com
https://bb.com.tm/tazealem