Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar
  15.04.2024
94
Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan şu ýylyň 16-29-njy maýynda Buharestde (Rumyniýa) geçiriljek “TIBCO-2024” halkara sergisine öz milli ekzpozisiýasy bilen gatnaşar. Geçirilýän sergide täze eksport bazarlaryny açjak we söwda we ykdysady gatnaşyklary giňeltjek hem-de milli ykdysadyýetiň dürli pudaklaryndan önümleri we hyzmatlary hödürlemek meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berýär.

 

Bu sergi täze eksport bazarlaryny açmaga, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmäge has-da giň mümkinçilik döreder. Häzirki wagtda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde ýurdumyzda we daşary ýurtlarda yzygiderli guralýan sergiler, maslahatlar möhüm ähmiýete eýe bolup durýar.

 

Hormatly Prezidentimiz  Buharest şäherinde geçiriljek halkara sergide Türkmenistanyň öz sergisini guramak boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.u günki gün abadan ilimiz dünýä ýüzüne ýaň salýan ajaýyp özgerişleriň mekanynda ýaşaýar. Türkmenistan ýurdumyzy dünýä derejesinde uly üstünliklere eltýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsunymyzy aýdýarys.

 

Döwletgeldi TÖRÄÝEW,
Türkmen Döwlet maliýe institutynyň
2-nji ýyl talyby.