Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦ ✦ Babadaýhan etrabynda "Çalsana bagşy" bäsleşiginiň saýlama tapgyry geçirildi ✦ ✦ Saud Arabystan Türkmenistana 25 tonna hurmany sowgat hökmünde ugratdy ✦
Baş sahypa / Medeniýet /Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi
  15.04.2024
117
Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi

Ýakynda Mary welaýatynyň Mary etrap medeniýet öýünde Mary etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň mugallymlary we okuwçylaryndan düzülen edebi sazly konserdi geçirildi. Ussat,  akyldar sahyr Magtymguly Pyragynyň  doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli konsert okuwçylardan düzülen sazly kompozisiýa bilen açyldy.

Medeniýet öýüniň sahnasynda akyldaryň sözlerine düzülen kompozitor Nury Halmämmedowyň “Uýat eýleýir”, Çary Nurymowyň “Aýryldym” romanslaryny halypa mugallymlar Hallyýewa Baharyň, Welmyradowa Nargizanyň ýerine ýetirmeginde konsert dowam etdi.

 

Dutarçylardan  düzülen ansamblyň  ýerine  ýetirmeginde  konsert has  hem şowhunly boldy. Magtymgulynyň öwüt-nesihat, Watançylyk  temasyna  degişli doklatlary  bilen saz  nazaryýet  mugallymlary  Galandarowa Ogulgeregiň, Allabaýewa  Şekeriň çykyşlary oturan  tomaşyçylaryň ünsinini has hem  özlerine  çekdi.

 

Konserdiň ahyry okuwçylaryň şahyryň keşbini janlandyrýan kiçirak sahnasy bilen jemlenildi.

 

Ogulgerek GALANDAROWA,
Mary etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň
2-nji derejeli saz nazarýeti mugallymy.