Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Sport /Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi
  15.04.2024
95
Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň mekany bolan ýurdumyz nobatdaky iri sport baýramçylygyna – hokkeý boýunça halkara ýaryşyna badalga berdi. Saglyk aýynyň hoştap howaly günlerinde ak mermerli Aşgabat terjribeli türgenleri, sport janköýerlerini öz goýnunda jemledi. 15-20-nji aprel aralynda dowam etjek bu halkara ýaryş Gyşky oýunlar sport toplumynyň uly we kiçi buzly meýdançalarynda ýaryşyň “A” we “B” toparçalaryndaky duşuşyklaryň yzygiderli geçirilmegi göz öňüne tutuldy.    

 

Halkara ýaryşyň badalga alan ilkinji gününde geçirilen duşuşyklar turuwbaşdan ýaryşyň şowhunyny artdyrdy. Ilkinji duşuşyk Özbegistanyň “Feniks” topary bilen Oman Patyşalygynyň “Oman Naşiniz” toparynyň arasynda geçirilip, toparlar buzuň üstündäki başarjaňlyklaryny, şaýba erk etmek ussatlyklaryny görkezdiler. Duşuşyk çekeleşikli ýagdaýda 11:3 hasabynda özbek hokkeýçileriniň peýdasyna tamamlandy.  

 

“B” toparçanyň ilkinji oýnunda bolsa Gazagystanyň “Akmola” topary Türkiýäniň “Team-Türkiýe” toparyndan 5:3 hasabynda üsütnlik gazandy.

 

Selbi GULMYRADOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.