Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Sport /Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy
  15.04.2024
117
Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy

Düýn – 15-nji aprelde paýtagtymyzyň Gyşky oýunlar sport toplumynda şaýbaly hokkeý boýunça halkara ýaryşyna badalga berildi. Bu waka merjen şäherimiz Aşgabadyň halkara sport merkezi hökmünde giňden ykrar edilýändiginiň nobatdaky gezek subutnamasy boldy. Türkmen sportunyň taryhyna täze bir ajaýyp sahypa bolup ýazyljak hokkeý boýunça halkara ýaryşyna Ýewropa we Aziýa yklymlarynyň on ýurdundan toparlar gatnaşýarlar. Ýaryşyň duşuşyklarynyň ählisi Gyşky oýunlar sport toplumynyň 10 müň orunlyk ýapyk buz meýdançasynda alnyp barylar.   

 

Aşgabatda badalga alan bu halkara ýaryş daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsüni Türkmenistana gönükdirdi. Hokkeý duşuşyklary dürli ýurtlaryň medialarynda sport janköýerlerine yzygiderli ýetiriler.  

 

Giň gerim bilen badalga alan bu sport baýramçylygy sebitde hokkeýiň ösmegine, bu sportuň meşhurlygyna we oňa gatnaşyjy ýurtlaryň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň has-da pugtalanmagyna mynasyp goşantdyr.   

 

Bu halkara ýaryş 2024-nji ýylyň 20-nji apreline çenli dowam eder.

 

Bereket GELDIMYRADOW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika
institutynyň talyby.