Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Bilimli nesil — kuwwatly Watan
  11.04.2024
207
Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda abadan ýurdumyzda bilim, ylym, innowasiýalar, önümçilik we işewürlik ulgamlary utgaşykly ösdürilýär. Gazanylýan öňegidişliklerde ýaşlaryň hem mynasyp paýynyň bardygy diýseň guwandyryjydyr. Häzirki zamanyň sanlaşan dünýäsinde bilim we ylym ösüşiň düýp esasyny düzýär we bäsdeşligiň çeşmesi bolup durýar. Döwrüň ösen talabyndan ugur alyp, ýurdumyzda dürli ylmy merkezler yzygiderli kemala gelýär. Zehinli ýaşlar ukyp-başarnyklaryny ulanyp, ylmy önümçilige özleriniň täzeçil pikirlerini ornaşdyrýarlar. Bu ugurda ýaşlara giň mümkinçilikler, zerur şertler döredilen. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda berkarar Watanymyz ylym-bilmiň, spotuň, medeniýetiň, sungatyň gülläp-ösýän mekany hökmünde ýer ýüzünde giňden tanalýar. Şeýle asylly işleriň dowamy “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylymyzda hem has-da rowaçlanýar.

 

Taryhyň şöhratly gatlaryna ser salsak türkmen topragynyň has irki döwürler-de ylym-bilimiň arzylanýan ojagy bolandygyny aýdyň görmek bolýar. Bu sahawatly toprakda alymlaryň ençemesi döredi, ylym ep-esli derejede gülläp ösdi. Şeýle döwletli tutumlar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda mynasyp dowam etdirilýär.

 

Ogulşirin GOŞAÝEWA,
Türkmenistanyň Döwlet energetika
institutynyň talyby.