Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Sport /«Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy
  14.04.2024
67
«Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy

Arkadag şäheriniň adybir futbol topary şu baharda bir ýaşady. Mundan göni bir ýyl ozal aprel aýynda ilkinji resmi duşuşygyny geçiren täze topar gysga wagtyň içinde üstünliklerden üstünliklere ýol aşdy. Ýurdumyzda geçen ýylyň futbol möwsümi «Arkadag» toparynyň goşa baýraga — çempionlygyna we Kuboga eýe bolmagyna beslendi. 


 

Milli çempionatymyzyň mart aýynda badalga berlen täze möwsüminiň ýakynda geçirilen 5-nji tapgyrynyň duşuşygynda bolsa «Arkadag» futbol topary çempionatdaky 100-nji pökgüsini geçirip, ýene bir ajaýyp üstünligi gazanmagy başardy. Täze üstünligiň has täsin tarapy bolsa toparyň 100 goly bary-ýogy 28 duşuşyga ýerleşdirmegidir. Munuň özi toparyň futbolçylarynyň her duşuşykda 3,5 gezekden hem kän tapawutlanandygyny görkezýär.


 

Aslynda, häzirki wagtda toparyň hasabynda milli çempionatymyzda 100 däl-de, 103 gol bar. «Arkadag» futbol topary 5-nji tapgyrda paýtagtymyzyň adybir toparyny 8:1 hasabynda ýeňdi. Ine, şol duşuşykdaky bäşinji gol toparyň milli çempionatymyzdaky 100-nji goly hökmünde hasaba alyndy.

 

Myrat MAKSADOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.