Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Alymlar şokoladyň maşk etmäge peýdalaryny subut etdiler
  13.04.2024
315
Alymlar şokoladyň maşk etmäge peýdalaryny subut etdiler

Angliýaly gözlegçiler şokoladyň orta ýaşly adamlara has netijeli maşk etmegine kömek edýändigini anykladylar. Görnüşi ýaly, önüme girýän flawonoidler gan aýlanyşyny gowulaşdyrýar we türgenleşigi aňsatlaşdyrýar. 

 

Iňlis alymlary flawonoidleriň 40 ýaşdan 60 ýaş aralygyndaky sagdyn adamlardaky täsirini barladylar. Gözleg 5 hepdäniň dowamynda geçirildi. Gatnaşanlar ilki bilen hünärmenlere iň ýokary potensialyny we kislorod sarp etmegiň iň ýokary derejesini kesgitlemek üçin duran ýerinde aýlanýan welosipetlerde güýçli maşk etdiler. 

 

Birnäçe wagtdan soň mowzuklar iki topara bölündi. Birinjisine maşkdan öň her gün flawonoidleri (400 mg) öz içine alýan kakao berildi, ikinjisine platsebo berildi. Gatnaşanlar maşk edip başlanda, hünärmenler zerur wagty bellediler. Türgenleşikden ozal kakao içen meýletinçileriň içmedikler bilen deňeşdirilende aratapawudynyň barlygyny anykladylar. 

 

Şeýle-de bolsa, gözlegçiler flawonoidler arkaly fiziki işjeňligiň netijeliligini ýokarlandyrmak isleýänleriň şokoladdan aşa köp peýdalanmaly däldigine göz ýetirdiler. Şeýle hem alymlar iň amatly möçberiň 1,5 nahar çemçesi kakao bilen içgi taýýarlamakdygyny bellediler. 

 

Mähri ORAZOWA,

 

Döwletmämmet Azady adyndaky

Türkmen milli dünýä dilleri

institutynyň talyby.