Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi
  03.10.2023
327
Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi

Ahal welaýatynyň höwesjeň bilim işgärleriniň arasynda kitap okamak boýunça bäsleşik geçirildi. Bu gezekki bäsleşikde Akbugdaý etrabynyň orta mekdeplerinde, çagalar baglarynda, ýöriteleşdirilen okuw jaýlarynda zähmet çekýän mugallymlar gatnaşdy.

Kitapsöýüjiler bäsleşigi Ahal welaýat Baş bilim müdirligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşi, TMÝG MG-niň Maglumat beriş bölümi, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komiteti, hem-de “Gujurly bilim merkeziniň” ilkinji Ýaşlar guramasynyň bilekde guramaçylygynda alnyp baryldy.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” we “Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly kitaplaryndan  mugallymlar üçin gollanma bölümlerinden, şeýle-de “Dünýä edebibaty” žurnalynda çykan mugallymlar üçin peýdaly saýalama daşary ýurt eserlerinden geçirilen “Golden bookmark” atly kitap okamak bäsleşiginde jemi 9 sany mugallym baýrakly orna mynasyp boldy.

Ak bugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebiniň mugallymy Bägül Allamyradowa birinji orun eýeledi we naýbaşy baýraga eýe boldy. Ak bugdaý etrabynyň 28-nji orta mekdebiniň mugallymy Bägül Berdiýewa 2-nji orna, etrabyň 46-njy orta mekdebiniň mugallymy Mährijemal Çopanowa bolsa 3-nji orna mynasyp boldy.

Etrabyň 45-nji orta mekdebiniň mugallymy Ogulsuraý Täçmämmedowa, 1-nji orta mekdebiň mugallymy Aýgözel Anadowa, 16-njy orta mekdebiň mugallymy Bibitäç Karajaýewa, 27-nji orta mekdebiň mugallymlary Ogulnabat Hojaşowa, Şirin Agaýewa, Aýgül Meretgulyýewa, 28-nji orta mekdebiň mugallymy Baýramgül Annaberdiýewa bäsleşikde öňe saýlandylar we höweslendiriji baýraklaryň eýesi boldular. 

Ýeňijilere "Gujurly bilim merkezi" hojalyk jemgyýeti tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar berildi.

Bäsleşik Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideriniň ýaş nesli giň dünýägaraýyşly, hemmetaraplaýyn kämil şahsyýetleri terbiýeläp ýetişdirmek baradaky yzygiderli berýän tabşyryklaryny ýerine ýetirmek we ýaşlarda kitap okamaga bolan höwesini artdyrmak maksady bilen geçirildi.