Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Syýasat /Türkmenistan bilen Russiýanyň diplomatik gatnaşyklaryna 32 ýyl doldy
  10.04.2024
207
Türkmenistan bilen Russiýanyň diplomatik gatnaşyklaryna 32 ýyl doldy

1992-nji ýylyň 8-nji apreli Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň taryhynda möhüm senä öwrüldi. Bu gün iki ýurt hem uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň esasyny goýup, resmi taýdan diplomatik gatnaşyklara başlady. Şondan bäri Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky ynanç, birek-birege hormat goýmak we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan pugta hem ynamly gatnaşyklar hereket edýär.

 

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy diplomatik gatnaşyklaryň barşynda ýurtlaryň dürli derejelerde işjeň we öndürijilikli gepleşikleri alyp barýandyklaryny aýtdy. Bu ugurdaky möhüm wakalaryň biri-de, şu ýylyň maý aýynda Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygy Mihail Mişustiniň GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine sapary bilen bagly bolar.

 

Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy tarapy halkara arenasyndaky özara gatnaşykdyr. Iki ýurt hem Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy (GDA) we Hazar bäşligi ýaly sebit guramalarynyň arasynda, şeýle hem BMG-de (BMG), Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynda (ÝHHG) we «CA5 + Russiýa» gepleşiklerinde işjeň hyzmatdaşlyk edýär.

 

 

Sebitara hyzmatdaşlygy hem iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň möhüm tarapydyr. Sankt-Peterburg, Tatarystan Respublikasy we Astrahan sebiti ýaly şäherler Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga aýratyn gyzyklanma bildirýärler.

 

Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlykda ynsanperwer ugurlaryň ösüşine hem uly ähmiýet berilýär. Russiýanyň uniwersitetlerinde Türkmenistandan 40 müňden gowrak talyp okaýar we dürli maksatnamalara talyplaryň ýollanma maksatly ýazylmagy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu gatnaşyklar iki ýurt üçin strategiki ähmiýete eýe bolup, Merkezi Aziýada we Hazar sebitinde durnuklylygy hem howpsuzlygy berkitmäge uly goşantdyr.

 

Mahym NEPESOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň talyby.