Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Ylym we Bilim /TOHI-de "Açyk gapylar" günleri geçiriler
  28.03.2024
266
TOHI-de "Açyk gapylar" günleri geçiriler

Türkmen oba hojalyk instituty 2024-2025-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary 2024-nji ýylyň 30-njy martynda, 13-nji aprelinde we 11-nji maýynda «Açyk gapylar» gününe çagyrýar.

 

«Açyk gapylar» günleri görkezilen salgylarda sagat 10:00-da başlanýar:

 

Daşoguz welaýatynyň ýaşlary üçin: Türkmen oba hojalyk institutynda. Salgysy: Daşoguz ş., Ruhnama köçesiniň 94-nji jaýy. Telefonlary: 800322-9-33-92, 800322-9-40-68.

 

Lebap welaýatynyň ýaşlary üçin: Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde. Salgysy: Türkmenabat ş., Zelili köçesiniň 1-nji «A» jaýy. Telefonlary: 800422-9-89-56, 800422-9-87-71, 800422-9-88-12.

 

Mary welaýatynyň ýaşlary üçin: Baýramaly agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde. Salgysy: Baýramaly ş., Talyplar köçesiniň 1-nji jaýy. Telefonlary: 800564-6-38-19, 800564-6-07-84.

 

Türkmen oba hojalyk instituty baradaky maglumatlar bilen www.tohi.edu.tm web saýtyndan hem tanşyp bilersiňiz.

 

«Açyk gapylar» günlerinde ýaşlara ýokary okuw mekdebinde alnyp barylýan işler, şeýle hem hünärler we taýýarlyk ugurlary, okuw-usuly, ylmy-barlag, terbiýeçilik, medeni-köpçülik işleri hem-de okamak, ýaşamak, medeniýetli dynç almak, sport bilen meşgullanmak babatda döredilen şertler barada giňişleýin maglumat berler.