Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Suwdan gorkmaýan pişik
  24.10.2023
442
Suwdan gorkmaýan pişik

Häzirki wagtda dünýäde tebigat bilen adamyň arasyndaky baglanyşyk barha ösýär. Ynsan döräli bäri tebigat bilen aýrylmaz baglanşykly ýaşap gelýär we tebigatdan yzygiderli peýdalanyp , ondaky önýän önümleri öz islegine görä üýtgedip gelipdir. Geliň  bu gün tebigat bilen adamzadyň arasyndaky täsinlikler bilen tanyş bolalyň.

 

 

Seçgiçilik näme?

 

Seçgiçilik- bu tebigy ýa emeli ýol bilen haýwanlaryň ösümlikleriň we ş. m. gowy tohumyny saýlap almaklyk. Adamlar  ençeme wagt bäri seçgiçilik ylmynyň kämilleşmegi we ösmegi bilen janly bedenleriň iň oňat görnüşlerini döretmegi başarypdyr. Häzirki  wagtda seçgiçiler Afrikada ýaşaýan sawanna pişiklerini özara çaknyşdyrmak arkaly arassa tohum almaklygyň üstünde iş alyp barýarlar.

 

 

Owadan we mähirli häsiýetli öý  pişigini almak maksady bilen afrikan ýabany serwal pişigini, bengal pişigini (öý pişigi) özara çaknyşdyryp sawanna pişigini döredýärler. Sawanna pişiginiň döredilmegi hünärmenler tarapyndan seçgiçilikde gazanylan gowy netijeleriň biri hasaplanylýar.

 

 

2015-nji ýylda sawanna pişigi dünýä boýunça “iň gymmat pişik” diýip yglan edildi. Emma bu pişik resmi taýdan 2001 –nji ýylda hasaba alynýar.

 

 

Bu pişik diýseň ýuwaş bolup, islendik mümkinçilikde ýaşamaga uýgunlaşyp bilýär. Täsin ýeri bu pişikler suwdan gorkmaýar. Käbir seçgiçileriň berýän maglumatlaryna görä bu pişikler wepalylykda itlerden pes gelmeýärler.

 

 

Sawanna pişiginiň süýnmek iri bedeni bolup, agramy 15 kilogram, boýy 60 santimetre golaýdyr. Boýny uzalan penjeleri uzyn, bedeninde garamtyl tegmilleri bar. Tüý örtügi goňur we altynsow bolup, gür ýerleşendir. Beýleki pişiklere seredeniňde sawanna pişiginiň duýuş ukyby gowy ösendir. Bedeni berk bolup alajagaplaňy ýadyňa salýar. Onuň gözleri uly we tegelekdir, aýaklary bolsa uzyndyr.

 

Ogulaý BAÝLYÝEWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
Weterinar lukmançylygy fakultetiniň
I ýyl talyby.