Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦ ✦ Babadaýhan etrabynda "Çalsana bagşy" bäsleşiginiň saýlama tapgyry geçirildi ✦ ✦ Saud Arabystan Türkmenistana 25 tonna hurmany sowgat hökmünde ugratdy ✦
Baş sahypa / Syýasat /Hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary ösdürilýär
  09.04.2024
103
Hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary ösdürilýär

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dana pederlerimiziň parahatçylyk söýüjilik taglymaty üstünlikli amala aşyrylýar. Bu günki gün abadan ilimiz dünýä ýüzüne ýaň salýan ajaýyp özgerişleriň mekanynda ýaşaýar. Türkmen halky hoşniýetlilik, dost-doganlyk ýörelgeleri arkaly ösüşli menzilleri külterleýär. Biziň hemişelik Bitarap döwletimiziň daşary syýasatynyň özenini düzýän şeýle hoşmeýilli gatnaşyklar dünýäde durnuklylygy we parahatçylygy berkarar etmeklige gönükdirilendir. Türkmenistanyň bu hoşniýetli daşary syýasaty dünýäde giň goldawa eýe bolýar.   

 

Häzirki ajaýyp döwrümizde halklaryň arasyndaky hoşniýetli gatnaşyklary ösdürmäge Türkmenistanyň goşýan goşandy örän guwandyryjydyr. Bu ugurdan ýurdumyzyň medeniýet diplomatiýasy, ulag diplomatiýasy, ekologiýa diplomatiýasy hem-de energetika diplomatiýasy barha rowaçlanýar. Ol ugurlaryň milli kanunçylyk we halkara-hukuk binýady yzygiderli berkidilýär.   

 

Ata Watanymyz döwletara derejede oňyn gatnaşyklary ösdürmek bilen, köptaraplaýyn görnüşde netijeli gatnaşyklara üýtgewsiz ygrarlydygyny subut edýär. Türkmenistan bu günki gün dünýäniň 151 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary alyp barýar, abraýly halkara guramalarynyň 49-nyň agzasy bolup durýar. Ýurdumyz halkara derejesinde hoşniýetli, ynsanperwer, dost-doganlyga ygrarlylyk ýörelgelerine berk eýermek bilen dünýä we umumadamzat bähbitli işlere uly goşant goşýandygyny aýdyň äşgär edýär.   

 

Suhrabjan Polatbaýew,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň
Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň
1-nji ýyl talyby.