Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Emeli gün 100 million gradus gyzgynlyga ýetdi!
  03.04.2024
227
Emeli gün 100 million gradus gyzgynlyga ýetdi!

Koreýanyň Fusion Energetika Institutynyň (KFE) alymlary, arassa energiýa çeşmesiniň ýadro birleşdiriş tehnologiýasyny ösdürmek üçin KSTAR ýadro reaktoryny mümkin boldugyça 100 million gradus Selsiýada işlemegi maksat edinýärler. 


 

Emeli gün, tebigy günüň we beýleki ýyldyzlaryň şöhle saçýan reaksiýalaryna öýkünýär we adatdan daşary ýokary temperaturany döredýär.


 

Alymlar plazmany günüň özeninden 7 esse ýyly bolan 100 million dereje temperaturada 48 sekuntlap işletmegi başardylar. Şeýlelik bilen, 2021-nji ýylda döwülen öňki 30 sekuntlyk dünýä rekordy yzda galdy. 


 

KSTAR gözleg merkeziniň müdiri, beýle ýokary temperaturany saklamagyň aňsat däldigini, şonuň üçin bu soňky ýazgynyň ähmiýetini aýtdy. Direktor, 2026-njy ýyla çenli reaktory 300 sekuntlap işletmek üçin maksatlaryň bardygyny aýtdy.

 

Jemal HEZRETKULOWA,
Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň talyby.