Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Syýasat /Doganlyk halklaryň işewürlik maslahaty
  28.10.2023
385
Doganlyk halklaryň işewürlik maslahaty

Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda oňyn häsiýete eýe bolan özara gatnaşyklaryň berk binýatly ulgamy kemala geldi. Türkiýe Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny ilkinjileriň hatarynda ykrar eden, häzirki döwürde dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan sebit parahatçylygyny we durnuklylygyny üpjün etmegiň netijeli guraly hasaplanýan Bitaraplyk derejesini iki gezek goldan ýurtdur.

 

 

Daşary syýasatda we halkara giňişlikde parahatçylygyň, durnuklylygyň we howpsuzlygyň üpjün edilmegi ulgamynda, häzirki zaman wehimlerine garşy göreşmekde, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde iki doganlyk döwletleriň arasynda işjeň hyzmatdaşlyk alnyp barylýar. Munuň şeýledigine şu ýylyň 25-26-njy oktýabrynda Hormatly Prezidentimiziň Türkiýe Respublikasyna amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde Ankarada geçirilýän Türkmen-türk işewürlik maslahatyna gatnaşyp, Bilelikdäki maýa goýum fonduny hem-de Maýa goýumlary boýunça Bilelikdäki iş toparyny döretmegi teklip etmegi aýdyň şaýatlyk edýär.

 

 

Türkmen-türk dialogynyň netijeli guraly köp babatda iki ýurduň döwlet Baştutanlarynyň gatnaşyklary ösdürmäge berýän aýratyn ünsi bilen şertlendirilip, özara saparlaryň işjeň häsiýete eýe bolmagy Türkmenistanyň we Türkiýäniň köpugurly hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmaga, söwda-ykdysady, ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilen tagallalarynyň özboluşly görkezijisi bolup çykyş edýär. Häzirki döwürde Türkmenistan we Türkiýe Respublikasy durmuş-ykdysady ösüşiň ileri tutulýan ugurlaryna, iki ýurduň milli bähbitlerine doly laýyk gelýän hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmaga çalyşýarlar. Üstünlikli amala aşyrylan hem-de durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän giň gerimli bilelikdäki taslamalar munuň aýdyň mysalydyr.

 

 

Ahmetjan Umirow,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň 2-nji ýyl talyby.