Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Bildiriş!!!
  07.12.2022
3173
Bildiriş!!!

Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugy Hil we ekologiýa ulgamyny dolandyrmak bilen baglanyşykly TDS-ISO 9001 we TDS-ISO 14001 Halkara standartlarynyň talaplary boýunça sertifikatlaşdyrmak işlerini geçirmek mümkinçiliginiň bardygyny hem-de ýerine ýetirilýän önümçiliklere laýyklyk sertifikatynyň möhletleriniň 3 (üç) ýyla çenli resmileşdirilýändigini habar berýär.