Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Dubaýda baý adamlaryň sany artýar ✦ ✦ “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çeper çözgüdi ✦ ✦ Gün energiýasyndan peýdalanmagyň mümkinçilikleri ✦ ✦ Agro pack sergisi öz işini tamamlady ✦ ✦ Ak bagtym sen, paýtagtym sen Aşgabat! ✦ ✦ Köpasyrlyk arzuwyň aýdyň dabaralanmasy ✦ ✦ Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisi geçiriler ✦ ✦ “Gilgameş” spektaklynyň ilkinji gezek görkezilişi boldy ✦ ✦ Türkmenistanda biotehnologiýany ösdürmek boýunça maksatnama kabul edildi ✦ ✦ Bäherden etrabynyň hassahanasyna täze medisina enjamlary sowgat berildi ✦
Baş sahypa / Medeniýet /“Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty” atly IV halkara festiwaly badalga aldy
  15.11.2023
131
“Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty” atly IV halkara festiwaly badalga aldy

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň medeniýet-sungat ulgamy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent ruhy bilen ruhlanyp, has belent derejelere çykdy.

 

 

Mälim boluşy ýaly, öz gözbaşyny naýbaşy halk döredijiligimizden alyp gaýdýan türkmen halkynyň teatr sungaty özboluşly şöhratly taryha eýe. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 14 – 16-njy noýabr aralygynda diýarymyzyň gözel şäherleri bolan Aşgabat we Arkadag şäherlerinde geçiriljek “Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty” atly  IV halkara festiwaly badalga aldy. Bu halkara festiwala dostlukly ýurtlaryň birnäçesinden gelen döredijilik toparlarynyň gatnaşmagy has-da täsirli boldy. 

 

 

Türkmenistan dünýä ýüzünde öz gadymy taryhy-medeni mirasyny, sungatyny wagyz etmek syýasatyny üstünlikli amala aşyrýar. Biziň ýurdumyzda dostlukly döwletleriň Medeniýet günleriniň, daşary ýurtlarda Garaşsyz Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň geçirilmegi guwandyryjy waka bolup durýar. Dünýä halklarynyň arasyndaky medeni gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejelere göterilýändigini subut edýän bu halkara teatr festiwaly hem öz işini üstünlikli alyp barýar.

 

 

Abadan ýurdumyzda geçirilýän bu halkara festiwal şöhratly taryha, medeni mirasa baý bolan türkmen halkynyň ruhy galkynyşynyň ýeten derejesini açyp görkezýän özboluşly ajaýyp baýramçylyk boldy.

 

 

Dinislam BATYROW,
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we
informatika institutynyň 1-nji ýyl talyby.