Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Medeniýet /“Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty” atly IV halkara festiwaly badalga aldy
  15.11.2023
66
“Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty” atly IV halkara festiwaly badalga aldy

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň medeniýet-sungat ulgamy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent ruhy bilen ruhlanyp, has belent derejelere çykdy.

 

 

Mälim boluşy ýaly, öz gözbaşyny naýbaşy halk döredijiligimizden alyp gaýdýan türkmen halkynyň teatr sungaty özboluşly şöhratly taryha eýe. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 14 – 16-njy noýabr aralygynda diýarymyzyň gözel şäherleri bolan Aşgabat we Arkadag şäherlerinde geçiriljek “Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty” atly  IV halkara festiwaly badalga aldy. Bu halkara festiwala dostlukly ýurtlaryň birnäçesinden gelen döredijilik toparlarynyň gatnaşmagy has-da täsirli boldy. 

 

 

Türkmenistan dünýä ýüzünde öz gadymy taryhy-medeni mirasyny, sungatyny wagyz etmek syýasatyny üstünlikli amala aşyrýar. Biziň ýurdumyzda dostlukly döwletleriň Medeniýet günleriniň, daşary ýurtlarda Garaşsyz Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň geçirilmegi guwandyryjy waka bolup durýar. Dünýä halklarynyň arasyndaky medeni gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejelere göterilýändigini subut edýän bu halkara teatr festiwaly hem öz işini üstünlikli alyp barýar.

 

 

Abadan ýurdumyzda geçirilýän bu halkara festiwal şöhratly taryha, medeni mirasa baý bolan türkmen halkynyň ruhy galkynyşynyň ýeten derejesini açyp görkezýän özboluşly ajaýyp baýramçylyk boldy.

 

 

Dinislam BATYROW,
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we
informatika institutynyň 1-nji ýyl talyby.