Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /AŞPEZLERIŇ BÄSLEŞIGI
  01.09.2019
10649
AŞPEZLERIŇ BÄSLEŞIGI

    Änew şäherindäki “Bagt ýyldyzy” toý mekanynda “Datly desterhan” ady bilen bäsleşik  geçirildi. Ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk bäsleşigine welaýatymyzda  telekeçilik pudagyna degişli bolan hyzmat ediş kärhanalarda zähmet çekýän aşpez ýaşlar gatnaşdy.

    Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçilik birleşmesiniň Ahal welaýat komitetiniň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçirilen bu bäsleşik hormatly Prezidentimiziň  “Bereketli türkmen saçagy” atly kitabyndan ugur alyndy. Bäsleşik üç şertlerden ybarat boldy. Onuň birinji şertine laýyklykda, aşpezler türkmen suprasynyň bezegi bolan işdäaçar taýýarladylar.  Bu şertde ýaşlaryň dürli gök önümleri ulanyş ussatlygy hem göz öňüne tutuldy.

   Bäsleşigiň ikinji şertinde aşpez gyz-gelinler unaş taýýarlamak boýunça ussatlygyny görkezler. Olar bellenilen wagtyň dowamynda hamyr ýaýyp, ony degişli talaplara laýyklykda kesdiler we unaş taýýarladylar.  Şeýle-de türkmen milli tagamlaryň biri bolan unaşyň taýýarlanyş usullary barada gürrüň berdiler. Dürli miwelerde işdäaçar taýýarlap, saçak bezemek şerti hem aşpezleriň ussatlygyny aýan etdi.

   Emin agzalary  aşpezleriň taýýarlan tagamlarynyň datlylygyny, arassaçylyk düzgünlerini berjaý edişine we geýnişine hem ähmiýet berip, ýeňijileri keşgitlediler. Bäsleşigiň ýeňijilerine guramaçylar tarapyndan sowgatlar gowşuryldy.