Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /AŞPEZLERIŇ BÄSLEŞIGI
  01.09.2019
9615
AŞPEZLERIŇ BÄSLEŞIGI

    Änew şäherindäki “Bagt ýyldyzy” toý mekanynda “Datly desterhan” ady bilen bäsleşik  geçirildi. Ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk bäsleşigine welaýatymyzda  telekeçilik pudagyna degişli bolan hyzmat ediş kärhanalarda zähmet çekýän aşpez ýaşlar gatnaşdy.

    Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçilik birleşmesiniň Ahal welaýat komitetiniň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçirilen bu bäsleşik hormatly Prezidentimiziň  “Bereketli türkmen saçagy” atly kitabyndan ugur alyndy. Bäsleşik üç şertlerden ybarat boldy. Onuň birinji şertine laýyklykda, aşpezler türkmen suprasynyň bezegi bolan işdäaçar taýýarladylar.  Bu şertde ýaşlaryň dürli gök önümleri ulanyş ussatlygy hem göz öňüne tutuldy.

   Bäsleşigiň ikinji şertinde aşpez gyz-gelinler unaş taýýarlamak boýunça ussatlygyny görkezler. Olar bellenilen wagtyň dowamynda hamyr ýaýyp, ony degişli talaplara laýyklykda kesdiler we unaş taýýarladylar.  Şeýle-de türkmen milli tagamlaryň biri bolan unaşyň taýýarlanyş usullary barada gürrüň berdiler. Dürli miwelerde işdäaçar taýýarlap, saçak bezemek şerti hem aşpezleriň ussatlygyny aýan etdi.

   Emin agzalary  aşpezleriň taýýarlan tagamlarynyň datlylygyny, arassaçylyk düzgünlerini berjaý edişine we geýnişine hem ähmiýet berip, ýeňijileri keşgitlediler. Bäsleşigiň ýeňijilerine guramaçylar tarapyndan sowgatlar gowşuryldy.