Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /AŞPEZLERIŇ BÄSLEŞIGI
  01.09.2019
6640
AŞPEZLERIŇ BÄSLEŞIGI

    Änew şäherindäki “Bagt ýyldyzy” toý mekanynda “Datly desterhan” ady bilen bäsleşik  geçirildi. Ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk bäsleşigine welaýatymyzda  telekeçilik pudagyna degişli bolan hyzmat ediş kärhanalarda zähmet çekýän aşpez ýaşlar gatnaşdy.

    Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçilik birleşmesiniň Ahal welaýat komitetiniň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçirilen bu bäsleşik hormatly Prezidentimiziň  “Bereketli türkmen saçagy” atly kitabyndan ugur alyndy. Bäsleşik üç şertlerden ybarat boldy. Onuň birinji şertine laýyklykda, aşpezler türkmen suprasynyň bezegi bolan işdäaçar taýýarladylar.  Bu şertde ýaşlaryň dürli gök önümleri ulanyş ussatlygy hem göz öňüne tutuldy.

   Bäsleşigiň ikinji şertinde aşpez gyz-gelinler unaş taýýarlamak boýunça ussatlygyny görkezler. Olar bellenilen wagtyň dowamynda hamyr ýaýyp, ony degişli talaplara laýyklykda kesdiler we unaş taýýarladylar.  Şeýle-de türkmen milli tagamlaryň biri bolan unaşyň taýýarlanyş usullary barada gürrüň berdiler. Dürli miwelerde işdäaçar taýýarlap, saçak bezemek şerti hem aşpezleriň ussatlygyny aýan etdi.

   Emin agzalary  aşpezleriň taýýarlan tagamlarynyň datlylygyny, arassaçylyk düzgünlerini berjaý edişine we geýnişine hem ähmiýet berip, ýeňijileri keşgitlediler. Bäsleşigiň ýeňijilerine guramaçylar tarapyndan sowgatlar gowşuryldy.