Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Abdylla Annamyradow - robototehnika boýunça ýaş tälimçi ✦ ✦ Akbugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi bäsleşikde öňe saýlandy ✦ ✦ Akbugdaý etrabynda mugallymlaryň arasynda kitap okamak bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Ýurdumyzda üstaşyr ulag ulgamyny döretmek işine aýratyn seredilýär ✦ ✦ Sanly ykdysadyýetden baş çykarýan ussat hünärmenler taýýarlanylýar ✦ ✦ Ykdysadyýetiň ösmegi üçin öňde goýlan maksatlar öz netijesini berýär ✦ ✦ Medeni özgerişler ýaş nesilleriň ruhy kämilligini artdyrýar ✦ ✦ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli bilim ulgamy ösüşiň aýdyň ýolunda ✦ ✦ Konfusiý - adatlar, bilim we maşgala adamyň gymatyny artdyrýar ✦ ✦ Atda aýak bolsa özge syn bolmaz... ✦
Baş sahypa / Sport /Woleýbol boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi
  09.03.2023
462
Woleýbol boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi

Ak bugdaý etrabyndaky ýöriteleşdirilen 46-njy orta mekdebiň sport zalynda woleýbol boýunça gyzlaryň arasynda welaýatyň birinjiligini almak ugrundaky ýaryş geçirildi. Ony «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölümi, welaýat Baş bilim müdirligi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi bilelikde gurady.

Welaýatymyzyň etraplaryndan ýaş woleýbolçy gyzlardan ybarat toparlaryň gatnaşmagynda geçirilen ýaryşyň netijesinde güýçli toparlar ýüze çykdy. Tejen etrabynyň topary birinji, Kaka etrabynyň topary ikinji, Bäherden etrabynyň topary üçünji orunlary eýeledi.

Ýaryşyň ýeňijilerine «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň hormat hatlary, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň ýörite sowgatlary gowşuryldy.