Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Körpeler üçin täze multfilm! ✦ ✦ Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi ✦ ✦ Nesillere edebi miras ✦ ✦ Kämil bilim köňüllere şamçyrag! ✦ ✦ Şahyra belent sarpa ✦ ✦ Eziz Watanymyzy okgunly ösdürmegiň möhüm ugurlary ✦ ✦ Ata Watanymyz guwandyryjy ýeňişler bilen batlanýar ✦ ✦ Bilimli il ozar ✦ ✦ Bagtyň geçmişi, şu güni ýa-da geljegi ýok, ol elmydama bar! ✦ ✦ Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet ✦
Baş sahypa / Sport /Woleýbol boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi
  09.03.2023
366
Woleýbol boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi

Ak bugdaý etrabyndaky ýöriteleşdirilen 46-njy orta mekdebiň sport zalynda woleýbol boýunça gyzlaryň arasynda welaýatyň birinjiligini almak ugrundaky ýaryş geçirildi. Ony «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölümi, welaýat Baş bilim müdirligi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi bilelikde gurady.

Welaýatymyzyň etraplaryndan ýaş woleýbolçy gyzlardan ybarat toparlaryň gatnaşmagynda geçirilen ýaryşyň netijesinde güýçli toparlar ýüze çykdy. Tejen etrabynyň topary birinji, Kaka etrabynyň topary ikinji, Bäherden etrabynyň topary üçünji orunlary eýeledi.

Ýaryşyň ýeňijilerine «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň hormat hatlary, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň ýörite sowgatlary gowşuryldy.