Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ «Türkmenistan» DTB - «Bagtyýar nesil» atly möhletli goýumyny hödürleýär ✦ ✦ Ýaponiýa 2024-nji ýylda kosmosa agaçdan ýasalan emeli hemrany uçurar! ✦ ✦ Awaza awtobus gatnawy ýola goýlar! ✦ ✦ Hytaýly alymlar Ýeriň çuňlugyna tarap 10 müň metrlik çukur gazmaga başladylar! ✦ ✦ Tehniki howpsuzlyk möhüm şertdir! ✦ ✦ Burunlak maýmyn ✦ ✦ Beýik döwre buýsanjym ✦ ✦ Döwlet eýeçiligine degişli 36 desga satuwa çykarylar! ✦ ✦ Milli ykdysadyýetiň möhüm ugruny ösdürmek ugrunda ✦ ✦ Tennis boýunça sebitleýin ýaryşyna badalga berildi ✦
Baş sahypa / Ykdysadyýet /Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi
  28.03.2023
468
Türkmenabatdaky fabrikde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi

Türkmenabadyň pamyk egriji fabrigi döwrebap enjamlaşdyrylan, ösen tehnologiýalary özünde jemleýän kärhanalaryň biri bolup durýar. Kärhanada geçen ýylda meýilleşdirilen 38 million manatlygyň ýerine 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi.

Pamyk egriji fabrikde şu ýylyň başyndan bäri ýokary hilli nah ýüplügiň 10 million 610 müň manatlygy öndürilip, meýilnama manat hasabynda 104 göterim ýerine ýetirildi. Ýylyň başyndan bäri nah ýüplügiň 120 tonnasy Russiýa, Türkiýe ýaly ýurtlara eksporta ugradyldy. Munuň özi 1 million 699 müň manatlyga barabardyr. Kärhana geçen ýylyň dowamynda 20 million 72 müň 679 manatlyk önümi eksporta iberdi. Fabrigiň zähmet adamlary bu ýyly hem zähmet üstünliklerine beslemegi belent maksat edinýärler.