Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ «Türkmenistan» DTB - «Bagtyýar nesil» atly möhletli goýumyny hödürleýär ✦ ✦ Ýaponiýa 2024-nji ýylda kosmosa agaçdan ýasalan emeli hemrany uçurar! ✦ ✦ Awaza awtobus gatnawy ýola goýlar! ✦ ✦ Hytaýly alymlar Ýeriň çuňlugyna tarap 10 müň metrlik çukur gazmaga başladylar! ✦ ✦ Tehniki howpsuzlyk möhüm şertdir! ✦ ✦ Burunlak maýmyn ✦ ✦ Beýik döwre buýsanjym ✦ ✦ Döwlet eýeçiligine degişli 36 desga satuwa çykarylar! ✦ ✦ Milli ykdysadyýetiň möhüm ugruny ösdürmek ugrunda ✦ ✦ Tennis boýunça sebitleýin ýaryşyna badalga berildi ✦
Baş sahypa / Sport /Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet
  27.03.2023
456
Sagdyn jemgyýet — bagtyýar döwlet

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýurdumyzda ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak, köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek ugrunda uly işler durmuşa geçirilýär. Muňa ýurdumyzda bina edilen stadionlaryň, sport mekdepleriniň we desgalarynyň ýaşlaryň söýgüli mekanyna öwrülendigem şaýatlyk edýär. Şeýle hem türkmen türgenleriniň dünýä ýaryşlarynda gazanýan uly üstünlikleri Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanymyzyň halkara sport abraýynyň arşa çykmagyna ýol açýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe sport ulgamynda gazanylýan üstünlikler ýurdumyzda bu ugurda kabul edilýän Döwlet maksatnamalarynyň miwesidir. Bu maksatnamalar ýakyn we uzak geljekde çagalar-ýetginjekler sportunyň ösüş ugruny kesgitlemäge mümkinçilik berýär. «Türkmenistanda 2021 – 2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasynyň» we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň tassyklanylmagy degişli ugurda geljegiň maksatlaryny aýdyňlaşdyrýar.

Sportuň sagdynlyk we bagtyýarlyk hökmündäki many-mazmuny hem diýseň çuňdur. Çünki ol ynsana şatlyk paýlap, özara sazlaşýan durmuş ýörelgelerini emele getirýär. Bu babatda pikir ýöretmek Gahryman Arkadagymyzyň başyny tutan hem-de hormatly Prezidentimiz tarapyndan täze öwüşgine eýe bolýan sport syýasatynyň many-mazmunyna has içgin düşünmäge ýardam edýär. Şol syýasatyň netijesinde bu gün türkmen türgenleri iň naýbaşy ýaryşlarda Watanymyzyň abraýyny gorasalar, ýurdumyzda guralýan çempionatlardyr Kuboklaryň, sport çäreleriniň, «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly köpçülikleýin sport ýaryşlarynyň giň gerimde geçirilmegi raýatlarymyzyň ählisini sagdynlyga hem bagtyýarlyga çagyrýar. Önümçilik maşklarynyň köpçülikleýin ýerine ýetirilmegi bolsa ildeşlerimizde uly ruhubelentlik döredýär. Bu babatda türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz: «Sport hemmeler üçindir we her bir adam üçindir! Sebäbi sport diňe bir beden taýdan kämilleşmek däl, eýsem, ruhubelentligiň we öz-özüňi ýüze çykarmagyň erkinligidir. Munuň özi açyşlaryň we ýeňişleriň, täze mümkinçilikleriň hem-de has ýokary maksatlaryň doly şatlygy bolan tutuş dünýädir!» diýip nygtamak bilen, watandaşlarymyzyň ählisine nusgalyk görelde bolýar. 

 

Aknur KYÝASOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň talyby.