Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ The calendar of international exibition in Turkive ✦ ✦ 2024-nji ýyl üçin Türkiýede geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara sergileriň sanawy bilen tanyş boluň! ✦ ✦ Bedewleriň behişdi dünýäsine syýahat ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi ✦ ✦ Hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy ✦ ✦ Mary etrap medeniýet öýünde edebi sazly konsert geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan “TIBCO-2024” halkara sergisine gatnaşar ✦ ✦ Türkmenistan 2023-nji ýylda 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi ✦ ✦ Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýyly geçiriler ✦ ✦ «Arkadag» futbol topary 28 duşuşykda 100 goly tora saldy ✦
Baş sahypa / Oba hojalygy /Pagta hasylynyň tehniki ýygylyş usuly
  17.12.2023
127
Pagta hasylynyň tehniki ýygylyş usuly

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan işler öz miwesini berýär. Ähli welaýatlarda ak altyn harmanlary öňde goýlan maksatnama laýyk dolduryldy.

 

 

Pagtany ösdürilip ýetişdirmek agyr zähmeti talap edýär, emma muňa garamazdan zähmetkeş baba-daýhanlarymyz ýurdumyzyň oba hojalygyna pagta hasylynyň bol hasylyny tabşyrmak bilen uly goşant goşýarlar.

 

 

Gowaça hasylynyň tehniki ýygylyşy
Pagtanyň ýetişdirilişi we agrotehniki talaplary berk berjaý ýerine ýetirilende pagtanyň ösdürilip ýetişdirilişi we tehniki ýygylyşy şu aşakdakylardyr.

 

Iş ornunyň enjamlaşdyrylyşy: Pagta ýygýan maşynlaryň kömekçi gidrawlik ulgamy, ýöreýiş bölegi, ölleýiş bölegi, ýygyjy böleginden durýar.

 

Pagta ýygýan maşynlar 2 - 4 hatarly bolup, hatar aralary 60...90sm aralygynda bolup ekilen gowaçalary ýygýarlar.

 

Iş gurallary boýunça pagta ýygýan maşynlar dikligine duran we gapdallygyna duran spindelleri bolup hyzmat edýär.

 

Pagta ýygýan maşynlara şu aşakdaky agrotehniki talaplar berjaý edilmeli.

- birinji ýygym gowaçalaryň 55...56% körekleri açylandan soň geçirilýär;

- ikinji ýygym 12 - 20 gün geçenden soň geçirilýär.

- pagta ýygýan maşynlaryň açylan gozalaryň 95...96% ýygmaga mümkinçiligi bar. Ýitgileriň mukdary 3% köp bolmaly däldir.

- pagta ýygýan maşynlarda  gowaçalar ýygylanda açylmadyk köreklere şikes ýetirmeli däldir.

- körek ýygýan maşynlar gowaçalardaky açylmadyk, açylan körekleri doly ýygyp almalydyr.

 

Hezret Seýitmämedow,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
1-nji ýyl talyby.