Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ «Türkmenistan» DTB - «Bagtyýar nesil» atly möhletli goýumyny hödürleýär ✦ ✦ Ýaponiýa 2024-nji ýylda kosmosa agaçdan ýasalan emeli hemrany uçurar! ✦ ✦ Awaza awtobus gatnawy ýola goýlar! ✦ ✦ Hytaýly alymlar Ýeriň çuňlugyna tarap 10 müň metrlik çukur gazmaga başladylar! ✦ ✦ Tehniki howpsuzlyk möhüm şertdir! ✦ ✦ Burunlak maýmyn ✦ ✦ Beýik döwre buýsanjym ✦ ✦ Döwlet eýeçiligine degişli 36 desga satuwa çykarylar! ✦ ✦ Milli ykdysadyýetiň möhüm ugruny ösdürmek ugrunda ✦ ✦ Tennis boýunça sebitleýin ýaryşyna badalga berildi ✦
Baş sahypa / Gyzykly /Mundan ozal adyny hem eşitmedik miweleriňiz!
  24.03.2023
617
Mundan ozal adyny hem eşitmedik miweleriňiz!

Ýyldyz miwesi – oxalis maşgalasyna degişli bu miwe ananasa meňzeş bolup, Hindistan we Şri-Lanka ýaly sebitlerde has köp duş gelýär. Ýyldyz miwesi budistler üçin aýratyn ähmiýete eýedir. 

Longan (Aždarha gözi) miwesi Daşky görnüşi bilen ünsi özüne çekýän bu miwe, käbir sebitlerde pişigiň gözi hökmünde hem bellidir. Aždarha gözi miwesiniň Günorta-Gündogar Aziýa hasaplanylýar. 

Cupuaçu miwesi – kakao noýbasyna meňzeýän bu miwäniň watany Günorta Amerika bolup, bu miwäniň ysy köplenç süýjüliklerde ulanylýar. 

Myrica Rubra – Hytaýyň garry miwesi hökmünde häsiýetlendirýän bu miwesi C witamine örän baý bolup, onuň ýetişýän agajy gyşda hem gök öwüsýär. 

Ake miwesi – Ýamaýka üçin mahsus ýörite miwe hökmünde bellidir. Miwäniň içki böleginde gyzylja şänikler bolup ol miwäniň özeni hasaplanylýar. Bu miwäniň diňe daşky bölegi iýilýär. 

Durian miwesi – süýümiň çeşmesi bolup, ol günorta-gündogar Aziýada, Malaýziýada, Taýlandda we Wýetnamda ösdürilip ýetişdirilýär. Ýetişdirilýän sebitlerinde bu miwe «miweleriň şasy» hökmünde bellidir. Şeýle hem durian miwesi özboluşly ysy bilen hem meşhurdyr. 

 

Aýjeren MYRADOWA,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.