Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ «Türkmenistan» DTB - «Bagtyýar nesil» atly möhletli goýumyny hödürleýär ✦ ✦ Ýaponiýa 2024-nji ýylda kosmosa agaçdan ýasalan emeli hemrany uçurar! ✦ ✦ Awaza awtobus gatnawy ýola goýlar! ✦ ✦ Hytaýly alymlar Ýeriň çuňlugyna tarap 10 müň metrlik çukur gazmaga başladylar! ✦ ✦ Tehniki howpsuzlyk möhüm şertdir! ✦ ✦ Burunlak maýmyn ✦ ✦ Beýik döwre buýsanjym ✦ ✦ Döwlet eýeçiligine degişli 36 desga satuwa çykarylar! ✦ ✦ Milli ykdysadyýetiň möhüm ugruny ösdürmek ugrunda ✦ ✦ Tennis boýunça sebitleýin ýaryşyna badalga berildi ✦
Baş sahypa / Medeniýet /Körpeler üçin täze multfilm!
  28.03.2023
514
Körpeler üçin täze multfilm!

Golaýda, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Mahabat» müdirligi «Gadyrdan dostlarym» atly täze multfilmi körpe tomaşaçylara hödürledi.

«Gadyrdan dostlarym» atly kitabyň esasynda taýýarlanan gysga göwrümli multfilmde agzybirlik, dostluk ýörelgeleri dabaralanýar.

Täze multfilme Röwşen Welmiýew režissýorlyk edip, onuň bu işi diýseň ýerine düşüpdir.

«Gadyrdan dostlarym» atly multfilme «turkmentv.gov.tm» web saýtyndan tomaşa edip bilersiňiz!