Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ankara uniwersitetinde Magtymguly burçy döredildi ✦ ✦ Türkmenistanda “Lukmançylyk durmuş işgäri” atly täze hünärmenler halka hyzmat eder ✦ ✦ Änew şäherinde “Gadymy Änewiň medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler ✦ ✦ Ýanwar aýynda turbageçirijiler arkaly eksport edilen nebitiň paýy 430,8 million tonna ýetdi ✦ ✦ Ýerewan döwlet uniwersitetinde "Magtymguly filosofiki - mirasy" atly umumy okuw sapagy ✦ ✦ Deňiz söwda gatnaşygynda uly üstünlik gazanylýar ✦ ✦ Arkadag futbol topary Dubaýdaky ilkinji ýoldaşlyk duşuşygynda ýeňiş gazandy ✦ ✦ Ýurdumyzda «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkezi açyldy ✦ ✦ Dil bilen dünýäni gezer ✦ ✦ Mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde 17 medal gazandy ✦
Baş sahypa / Jemgyýet /Kaka etrabynda ýaşlar bilen "maşgala mukaddesligi" barada wagyz nesihat duşuşygy geçirildi
  06.02.2024
84
Kaka etrabynda ýaşlar bilen "maşgala mukaddesligi" barada wagyz nesihat duşuşygy geçirildi

Ýaşlarda maşgala mukaddesligini berkitmek, dogry hünäri saýlamakda ýardam bermek we ýaşlaryň bilime bolan höwesini artdyrmak maksady bilen Kaka etrabynda ýerleşýän 18-nji orta mekdepde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

 

 

Duşuşyga 18-nji orta mekdebiniň okuwçylary, Türkmenistanyň Magtymguly Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Kaka etrap Geňeşiniň başlygy Begenç Öwezow, TMÝG-niň Kaka etrap Geňeşiniň wekilleri Begli Mämmedow we Kabulgeldi Meredow gatnaşdylar. Ýaşlar bilen geçirilen bu wagyz-nesihat duşuşygynda özara pikir alyşmalar we sorag-jogaplar boldy.

 

 

Duşuşykda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň alyp barýan işleri hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Maglumat beriş bölümi barada görkeziliş çykyşlary edildi. Mundan başgada  “3 görnüşli ene-ata” atly tema boýunça Magtymguly adyndaky TDU-niň talyby Mekan Babaýew görkeziliş çykyşyny geçdi.

 

 

Wagyz-nesihat duşuşygy Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň maglumat beriş bölümi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Kaka etrap  Geňeşiniň gurnamagynda geçirildi.