Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Sarahs baba Abul fazl piriň 1000 ýyllygyna bagyşlanyp ýaş taryhçylar duşuşygy geçirilýär ✦ ✦ Parahatçylygyň, dostlugyň we durnukly ösüşiň diplomatiýasy ✦ ✦ Bilim – guwandyryjy görkezijileriň sakasy ✦ ✦ Beýik ynama ygrarly ýaşlar ✦ ✦ Ekologiýa syýahatçylygy barada düşünje ✦ ✦ Tejen etrabynda futbol ýaryşy geçirildi ✦ ✦ Развитие экотуризма с учётом полной инклюзии ✦ ✦ 5-nji dekabrda bütindünýä türk kofesi gününde kofäňizi nähili içmek islärsiňiz? ✦ ✦ Sanly ulgamyň kämilleşmegi ✦ ✦ Agrosenagat menejmenti ✦
Baş sahypa / Sport /Gurbanguly Berdimuhamedow täze gelip gowşan häzirkizaman sport ulaglary bilen tanyşdy
  06.03.2023
911
Gurbanguly Berdimuhamedow täze gelip gowşan häzirkizaman sport ulaglary bilen tanyşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň Sport-ulag merkezine gelip, bu ýere täze gelip gowşan häzirkizaman sport ulaglarynyň özboluşly aýratynlyklary olaryň sport ulaglaryna mahsus derejeli enjamlaşdyrylyşy bilen tanyşdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow sport maksatly ýöriteleşdirilen bu ulaglaryň tehniki häsiýetlerinden, aýratyn-da, tizligi artdyrmagyň mümkinçiliklerinden we onda sürüji üçin döredilen şertlerden peýdalanyp, awtoulag sportuna ýöriteleşdirlen meýdançanda birnäçe aýlawlary ýerine ýetirdi.

Ýeri gelende belläp geçsek, 2023-nji ýylyň 6-13-nji iýuly aralygynda «Ýüpek ýoly-2023» atly Kazan-Moskwa ugry boýunça halkara awtorallisi geçiriler.