Ahal welaýaty
logo

Soňky täzelikler:
✦ Ýaşlaryň arasynda geçirilen ylmy bäsleşikde 107 ýeňiji sylaglandy ✦ ✦ “Şekillendiriş sungaty” fakultetiniň uçurymlary diplom işleri bilen tanyşdyrydy ✦ ✦ Çeperçilik akademiýasynda diplom goraglary dabaraly geçirildi ✦ ✦ Däp bolan gatnaşyklar pugtalandyrylýar ✦ ✦ Ylym tükenmeýän hazynadyr ✦ ✦ Şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi ✦ ✦ Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy ✦ ✦ Beýik akyldaryň medeni mirasynyň hukuk taýdan öwrenilişi ✦ ✦ Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda ✦ ✦ «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara ýetirildi ✦
Baş sahypa / Sport /Gurbanguly Berdimuhamedow täze gelip gowşan häzirkizaman sport ulaglary bilen tanyşdy
  06.03.2023
1363
Gurbanguly Berdimuhamedow täze gelip gowşan häzirkizaman sport ulaglary bilen tanyşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň Sport-ulag merkezine gelip, bu ýere täze gelip gowşan häzirkizaman sport ulaglarynyň özboluşly aýratynlyklary olaryň sport ulaglaryna mahsus derejeli enjamlaşdyrylyşy bilen tanyşdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow sport maksatly ýöriteleşdirilen bu ulaglaryň tehniki häsiýetlerinden, aýratyn-da, tizligi artdyrmagyň mümkinçiliklerinden we onda sürüji üçin döredilen şertlerden peýdalanyp, awtoulag sportuna ýöriteleşdirlen meýdançanda birnäçe aýlawlary ýerine ýetirdi.

Ýeri gelende belläp geçsek, 2023-nji ýylyň 6-13-nji iýuly aralygynda «Ýüpek ýoly-2023» atly Kazan-Moskwa ugry boýunça halkara awtorallisi geçiriler.